Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk I Algemene bepalingen, artikel 1

Definities

 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze cao bepaalde wordt verstaan onder:

  a. wet: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (2014, Staatsblad nr. 470) of andere voor het (openbare) bibliotheekwerk geldende wet;

  b. cao: de cao Openbare Bibliotheken;

  c. werkgever: de privaatrechtelijke instelling, waarop deze cao van toepassing is;

  d. arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 7:610 van het BW;

  e. werknemer: degene, die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met een werkgever;

  f. werktijd: het in de arbeidsovereenkomst vastgestelde aantal werkuren per week, waarbij inbegrepen de reis- en wachttijden die hun oorzaak vinden in de door de werkgever opgedragen werkzaamheden en de reistijd voor woon-werkverkeer voor zover de werkzaamheden op wisselende plaatsen worden verricht en voor zover deze reistijd bij begin en/of einde van het werk meer bedraagt dan een halfuur;

  g. BW: het Burgerlijk Wetboek;

  h. overwerk: het werk, dat in opdracht van de werkgever wordt verricht, voor zover daarmee de werktijd wordt overschreden;

  i. onregelmatige dienst: het werk, dat in opdracht van de werkgever wordt verricht op zaterdag na 18.00 uur (tot 1 januari 2011), zon- en/of feestdagen;

  j. salaris: het maandsalaris overeenkomstig de salarisregeling;

  k. plaats van tewerkstelling: de vestiging(en) waar de werknemer feitelijk zijn werkzaamheden verricht;

  l. wettelijk geregistreerd partner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan als bedoeld in het BW, Boek I, Titel 5A;

  m. relatiepartner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een affectieve relatie heeft en met wie hij - met het oogmerk duurzaam samen te leven - op hetzelfde adres woont en een gemeenschappelijke huishouding voert;

  n. COAOB: Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken;

  o. meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: het in de cao opgenomen systeem van onderlinge uitwisseling van arbeidsvoorwaarden;

  p. levensloopregeling: de regeling als bedoeld in de Wet op de levensloopregeling;

  q. invalkracht: onder invalkracht wordt verstaan diegene, die zich beschikbaar heeft gesteld om op afroep van de werkgever op arbeidsovereenkomst te komen werken. De invalkracht is niet verplicht aan deze oproep gehoor te geven en heeft niet de garantie van een minimumwerktijd;

  r. uurloon: 1/156 deel van het salaris;

  s. personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de ondernemingsraden;

  t. detacheren: tijdelijk te werk stellen van een werknemer bij een andere organisatie.

 2. Daar waar in deze cao ter aanduiding van een natuurlijk persoon de taalkundig mannelijke vorm is gehanteerd, dient - voor zover daarin niet reeds voorzien - tevens de taalkundig vrouwelijke vorm geacht te zijn bedoeld.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017