Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage D: Regeling Sociaal Plan, hoofdstuk 1 Algemene bepalingen, artikel 1

Definities

  a. Reorganisatie (inclusief fusie, of afsplitsing) 
  Een reorganisatie, waaronder ook zijn begrepen fusie of afsplitsing, is iedere belangrijke wijziging in de organisatie, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden, die leidt tot inkrimpen, of verplaatsen, dan wel beëindigen van activiteiten, wijziging,of vermindering van functie(s), herplaatsing van werknemers en/of boventallig verklaring.

  b. De Regeling 
  De Regeling Sociaal Plan.

  c. Formatieplaatsenplan 
  Het overzicht van functies na reorganisatie.

  d. Reorganisatieplan
  Beschrijving, volgens art. 4 van deze Regeling, van de huidige en de nieuwe organisatie/organisatieonderdelen en de huidige bezetting, alsmede de planning van uitvoering en overlegmomenten met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

  e. Herplaatsingskandidaat 
  De werknemer van wie de functie komt te vervallen.

  f. Oude functie 
  De functie die de boventallige werknemer voor het besluit tot reorganisatie vervulde en door de reorganisatie is komen te vervallen.

  g. Nieuwe functie 
  Een functie die vóór de reorganisatie niet voorkwam.

  h. Uitwisselbare functies 
  Functies met verschillende benamingen die naar inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar functieniveau en beloning gelijkwaardig zijn.

  i. Passende functie 
  Een functie die naar het oordeel van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden voldoende verwant is aan de oude functie van de werknemer, of een functie waarvoor de werknemer binnen redelijke tijd geschikt te maken is. Een functie is slechts passend als de functie maximaal één salarisschaal lager is gewaardeerd dan de oude functie van de werknemer. 
  Een functie die voor het overige passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar daartegen verzetten, of leidt tot een reistijd die in redelijkheid niet aanvaardbaar is.

  j. Plaatsingsplan 
  Het document waarin de plaatsing van werknemers in de nieuwe organisatie is vastgelegd.

  k. Boventallige werknemer
  De werknemer van wie de functie en de arbeidsplaats is komen te vervallen als direct gevolg van een besluit tot reorganisatie.

  l. Transitievergoeding
  De vergoeding zoals bedoeld in de artikelen 7:673 en 7:673a van het BW.

  m. Commissie
  De bezwarencommissie als bedoeld in artikel 17.
Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017