Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Colofon en voorwoord

De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019.  Deze looptijd is verlengd met ten hoogste een jaar. 

De werkgever is verplicht de cao en het sociaal contract zoals bedoeld in artikel 81 digitaal beschikbaar te stellen aan de werknemer. Dit is conform artikel 57, cao OB 2015-2019.

AVV

Vanwege artikel 3 in de cao Openbare Bibliotheken moeten zowel de privaatrechtelijke instellingen die voorzieningen voor openbaar bibliotheekwerk in stand houden als instellingen die (nagenoeg) geheel ten behoeve van deze groep werken, de cao volgen. Door de algemeen verbindendverklaring geldt dat vanaf 17 september 2015. Ook als de instelling géén lid is van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Cao Openbare Bibliotheken

Onder auspiciën van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB)

en

onder redactie van:

Mevrouw mr. C.P.M. Oyen, Programmaleider Arbeidsverhoudingen

De heer dr. J.A. Wagenaar, Bestuurder FNV Publiek Belang

Mevrouw mr. P.W.F. Geurts-Pang, Secretaris COAOB

© 1982-2018 Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)

                     FNV Publiek Belang

                     CNV Overheid en Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel­voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van een of meer compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient u zich te richten tot: NBD Biblion, Postbus 437, 2560 AK Leidschendam.

De in deze uitgave opgenomen gegevens zijn door de auteur(s) met uiterste zorgvuldigheid behandeld. Voor informatie, die nochtans onvolledig of onjuist mocht zijn opgenomen, kunnen redactie en uitgever in generlei opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.

De cao Openbare Bibliotheken is afgesloten tussen enerzijds: de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en anderzijds: de vereniging FNV Publiek Belang en de vereniging CNV Connectief.

Secretariaat COAOB

Secretariaat Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB)

p/a VOB
Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht

030 - 30 70 300

Secretariaat Vaste Commissie

Secretariaat Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen

p/a VOB

Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht
tel: 030 - 30 74 951

Vergborgen inhoud

Toelichting op de Cao Openbare Bibliotheken

 

Vooraf

De toelichting op de Cao Openbare Bibliotheken is speciaal voor werkgevers geschreven. Ze is geen deel van de cao; niemand kan er rechten aan ontlenen.

Deze toelichting is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, de VOB is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze toelichting kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Overname van delen van deze toelichting is toegestaan voor intern gebruik. Plaatsing van de integrale tekst op intranet is pas toegestaan na overleg met de VOB.

Inleiding

Voor de uitleg van een cao-bepaling moet allereerst naar de tekst van de bepaling zelf worden gekeken. Vast uitgangspunt in de rechtspraak is dat de letterlijke tekst van een cao en eventueel van een daarbij horende schriftelijke toelichting van doorslaggevende betekenis zijn. Vaak staat een bepaling niet op zichzelf, maar moet ook de samenhang met andere bepalingen bij het lezen worden betrokken. Daarbij komt het niet aan op de bedoelingen van partijen van de cao, voor zover deze niet uit de cao-bepalingen en de toelichting daarbij zijn te lezen. De bedoeling van partijen bij de cao telt dus alleen mee als die bedoeling objectief uit de tekst valt af te leiden. Bij de uitleg kan onder meer worden gekeken naar elders in de cao gebruikte formuleringen en of de rechtsgevolgen van een mogelijke tekstinterpretatie aannemelijk zijn.

Toelichtingen zijn direct onder de betreffende artikelen geplaatst.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 09 juli 2019