Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage M: Ontheffingsregeling (ex artikel 75), artikel 3

Beoordelingskader

Contractpartners zullen bij een ontheffingsverzoek in ieder geval de navolgende punten toetsen:

  1. Naast de cao Openbare Bibliotheken is er sprake van een andere van toepassing zijnde rechtsgeldige cao – niet zijnde een ondernemings-cao.

  2. De redenen waarom ontheffing wordt gevraagd dienen voldoende gegrond te zijn. Er moet worden aangetoond  dat vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van de cao Openbare Bibliotheken redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten is met name sprake als de bedrijfsspecifieke kenmerken op essentiële punten verschillen van organisaties die tot de werkingssfeer van de cao Openbare Bibliotheken kunnen worden gerekend. Bedrijfsspecifieke kenmerken (functies) van bibliotheken worden genoemd in de Wet stelsel openbare bibliotheken (2014, Staatsblad nr. 470):a) ter beschikking stellen van kennis en informatie, b) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, c) bevorderen van lezen en het laten kennis maken van literatuur, d) organiseren van ontmoeting en debat en e) laten kennis maken met kunst en cultuur.

  3. De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn en deze arbeidsvoorwaarden mogen geen mindere aanspraken aan de werknemers verlenen dan voor hen zouden voortvloeien uit de toepasselijkheid van de cao Openbare Bibliotheken. Dit blijkt uit afspraken die zijn gemaakt met de betreffende vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en de instemming van de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging.

  4. De voorgestelde arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.

  5. Er is sprake van een verplichte deelname aan het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). De eventuele wens van de ontheffing verzoekende partijen daarvan af te wijken vereist dat het POB dispensatie verleent en er sprake is van een andere minimaal gelijkwaardige pensioenvoorziening. 

  6. Ontheffing wordt tijdelijk verleend voor de duur van de cao Openbare Bibliotheken. Daarna moet opnieuw worden getoetst of nog steeds aan alle criteria wordt voldaan, waarbij de bewijslast opnieuw bij de aanvrager ligt. Cao-wijzigingen kunnen immers tot wijziging van de situatie leiden.

 

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017