Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage M: Ontheffingsregeling (ex artikel 75), artikel 1

Procedure

Cao-partijen hechten belang aan een level playing field in de branche openbare bibliotheken, zodat ook nieuwe toetreders zijn gehouden aan de arbeidsvoorwaarden zoals in deze cao vastgelegd. Om die reden zullen cao-partijen alleen ontheffing verlenen van bepaalde artikelen, mits de werkgever voldoet aan de voorwaarden in deze ontheffingsregeling.

Aan een ontheffingsverzoek ex artikel 75 worden de volgende voorwaarden gesteld:

Artikel 1 Procedure

 1. De werkgever stuurt een schriftelijk verzoek naar het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB). Het secretariaat van het COAOB wordt gevoerd door de VOB, Hamburgerstraat 28a 3512 NS te Utrecht.

 2. Uit het verzoek blijkt dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemt met het verzoek.

 3. De werkgever licht het verzoek inhoudelijk toe. Om voor een dergelijke ontheffing in aanmerking te komen, dient het verzoek ten minste aan de volgende criteria voldoen:
  a.     De aanvrager toont aan dat hij onder de werkingssfeer van de cao Openbare Bibliotheken en één of meer andere rechtsgeldige cao’s – niet zijnde een ondernemings-cao – valt. 
  b.     De aanvrager onderbouwt om welke reden(en) ontheffing wordt gevraagd en beargumenteert waarom deze redenen moeten leiden tot ontheffing van de cao Openbare Bibliotheken.
  c.     De aanvrager toont aan dat de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers na een eventuele ontheffing voldoende gewaarborgd zijn en deze arbeidsvoorwaarden  geen mindere aanspraken aan de werknemers verlenen dan voor hen zouden voortvloeien uit de toepasselijkheid van de cao Openbare Bibliotheken. Dit blijkt uit afspraken die zijn gemaakt met de betreffende vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en de instemming van de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging.
  d.     De aanvrager toont aan dat de voorgestelde arbeidsvoorwaarden niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.

 4. Het secretariaat controleert of de aanvraag compleet is en neemt contact op met de werkgever. Het secretariaat bespreekt met de werkgever het tijdpad om tot behandeling van zijn verzoek in het COAOB te komen.

 5. Daarbij gelden de volgende termijnen:
  a.    Voor een ambtelijke voorbereiding geldt als richtlijn een periode van 3 weken;
  b.    De behandeling van het complete verzoek staat op de agenda van het eerstvolgende reguliere COAOB. Als richtlijn geldt een periode van 8 weken.

 6. De beslissing waarbij het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd, kan slechts bij eenstemmigheid worden genomen.

 7. Na behandeling van het verzoek in het COAOB neemt het secretariaat binnen 5 werkdagen contact op met de werkgever.

 8. In dat contact met de werkgever wordt de uitkomst van de behandeling meegedeeld:
  a.     Mocht aanvullende informatie nodig zijn om een uitspraak over het verzoek te doen, dan wordt deze aangeleverd door de werkgever. Afhankelijk van de aard van deze aanvullende informatie wordt opnieuw bepaald wanneer de behandeling van het aangevulde verzoek kan plaatsvinden;
  b.     Van de beslissing op het verzoek tot ontheffing, ontvangt de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een schriftelijke bevestiging.

 9. De schriftelijke bevestiging van de beslissing, als bedoeld onder 8 sub b, bevat een vermelding van de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid.

 10. Indien het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd kunnen contractpartners aan hun beslissing voorwaarden verbinden.
Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2017