Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage L: Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (ex artikel 14), artikel 4

Wijze totstandkoming keuze

  1. De werknemer maakt individueel zijn keuze in overeenstemming met de werkgever.

  2. Indien de werknemer gebruik wenst te maken van het bepaalde in lid 1 dan dient hij voor 1 september van ieder kalenderjaar schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken welke bronnen hij in het volgende kalenderjaar wil inwisselen tegen welke doelen.

  3. De beslissing op het verzoek van de werknemer wordt door de werkgever binnen drie maanden schriftelijk aan de werknemer medegedeeld.

  4. De werkgever honoreert het verzoek geheel dan wel gedeeltelijk. Indien de werkgever het verzoek in het geheel niet dan wel gedeeltelijk inwilligt, doet hij dit onder schriftelijke opgave van redenen.

  5. De keuze die de werknemer maakt geldt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde, voor de duur van maximaal één kalenderjaar. Gedurende deze periode kan de keuze noch door de werknemer, noch door de werkgever worden gewijzigd. Uitsluitend in geval van een belangrijke wijziging van omstandigheden, dan wel in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, kunnen partijen in overleg tot andere keuzes komen.

  6. De werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de financiële gevolgen van de door de werknemer te maken keuze(n).

  7. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan wel het personeel een van de leden 2 en 3 afwijkende termijn overeenkomen.

 

 

Toelichting sociale partners

 

"De werkgever stelt beleid vast voor de invulling van de Werkkostenregeling. Op basis van dit beleid kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik door werknemers van het meerkeuzesysteem om zo te komen tot een evenwichtige verdeling over het personeel van de fiscaal vrije ruimte.

De werkgever beoordeelt aan de hand van het beleid en gestelde voorwaarden verzoeken in het kader van het meerkeuzesysteem. Een afwijzing van een verzoek wordt beargumenteerd aan de hand van het vastgestelde beleid en/of voorwaarden."

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017