Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage L: Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (ex artikel 14), artikel 2

Bestedingsdoelen

De in artikel 1 genoemde bronnen kunnen met inachtneming van het gestelde in dit artikel en de hierna navolgende artikelen van deze bijlage worden ingewisseld voor de volgende bestedingsdoelen.

Tijddoelen:
maximaal vijf extra vakantiedagen (van 7,2 uur) per jaar;

en de navolgende gelddoelen:

  1. contant geld, een bruto uitkering ineens, dat de werknemer te zijner beoordeling kan inzetten voor sparen binnen een levensloopregeling;

  2. een deel van de tijdbronnen genoemd in artikel 1 kan verruild worden voor een onbelaste vergoeding namens de werkgever voor (een deel van) de reiskosten voor woon/werkverkeer die niet reeds op basis van Bijlage J van de cao worden vergoed;

  3. De bron als bedoeld in artikel 1 onder g kan de werknemer inzetten voor een bijdrage in de aanschaf van een fiets in het kader van het fietsenplan als bedoeld in artikel 13 van de cao;

  4. Bij de inzet van bronnen voor het doel als bedoeld in lid 2 betaalt de werknemer de kosten uit zijn brutoloon en verlaagt daarmee zijn brutoloon. De werknemer is zich ervan bewust dat door het verlagen van het brutosalaris in ruil voor een fiscale netto-uitkering de grondslag van de sociale verzekeringswetten kan worden verlaagd. Hierdoor kan een werknemer minder belasting en minder premie betalen, maar daarmee kan een werknemer ook een lagere uitkering op grond van de sociale verzekeringswetten ontvangen. De inzet van brutoloon voor dit doel leidt in principe niet tot verlaging van de pensioengrondslag.

  5. Het in lid 4 gestelde geschiedt met inachtneming van de vereisten zoals genoemd in artikel 7:631 van het BW.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 18 juni 2018