Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage F: Nadere regeling van de Vaste Commissie van Advies Inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen (ex artikel 69), artikel 1 t/m 15

Nadere regeling van de Vaste Commissie van Advies Inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen

 Artikel 1 

 1. De Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen (in deze bijlage verder aangeduid als: Commissie) bestaat uit drie leden.
  Zo nodig wordt ad hoc een plaatsvervangend lid door de benoemende partij aangewezen.

 2. a.   Eén lid wordt benoemd door de vertegenwoordigers van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in het COAOB.

  b.   Eén lid wordt benoemd door de vertegenwoordigers van de FNV Publiek Belang en CNV Connectief in het COAOB.

  c.  Eén lid wordt benoemd door de onder a en b genoemde
  vertegenwoordigers tezamen.

  d.   Het onder c bedoelde lid fungeert als voorzitter van de Commissie.

 3. De leden van de Commissie worden benoemd voor het tijdvak van drie jaar.
  Na dit tijdvak kunnen zij terstond opnieuw worden benoemd.

 4. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het secretariaat van het meergenoemde COAOB.

Artikel 2

Een geschil als bedoeld in artikel 69 van de cao wordt aanhangig gemaakt door toezending van een met redenen omkleed verzoekschrift aan het secretariaat der Commissie.

Artikel 3

 1. Degene, die het geschil aanhangig maakt, doet hiervan onverwijld bij aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging mededeling aan de andere partij onder bijvoeging van een afschrift van het verzoekschrift.

 2. Een afschrift van de in het voorgaande lid bedoelde mededeling wordt gezonden aan het secretariaat der Commissie.

 3. De wederpartij heeft de mogelijkheid op het in het eerste lid bedoelde verzoekschrift een met redenen omkleed verweerschrift in te dienen bij het secretariaat der Commissie, uiterlijk binnen drie weken na de ontvangst van het in het eerste lid bedoelde aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging.

 4. Afschrift van het in het vorige lid bedoelde verweerschrift dient per aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging te worden gezonden aan de partij bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

 1. De (eerste) mondelinge behandeling van een geschil als bedoeld in artikel 69 van de cao vindt in het algemeen plaats uiterlijk binnen zes weken na de indiening van het verzoekschrift.

 2. De voorzitter doet aan partijen ten minste veertien dagen vooraf bij aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging mededeling van dag, uur en plaats, waarop de mondelinge behandeling van het geschil zal plaatsvinden.

Artikel 5

Iedere partij heeft het recht kennis te nemen van de door de tegenpartij ingediende stukken.

Artikel 6

 1. Partijen verschijnen bij de eerder genoemde mondelinge behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid in persoon en kunnen zich door raadslieden laten bijstaan.

 2. Partijen zijn bevoegd zich door een schriftelijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen, indien zij zelf redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn bij de mondelinge behandeling te verschijnen. Indien partijen verhinderd zijn te verschijnen doen zij daarvan ten minste twee dagen voor de dag, waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, schriftelijk mededeling aan de voorzitter onder opgave van redenen.

Artikel 7

 1. Indien partijen getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan, ten minste twee dagen vóór de dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, mededeling te doen aan de voorzitter, zulks onder opgave van naam, adres, woonplaats en beroep der getuigen en/of deskundigen.

 2. De Commissie kan ook zelf getuigen en/of deskundigen oproepen, indien zij zulks noodzakelijk acht. De voorzitter doet hiervan onverwijld, doch uiterlijk twee dagen vóór de in het vorige lid bedoelde dag mededeling aan partijen.

Artikel 8

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat zij het advies van de Commissie als een bindend advies zullen beschouwen, waaraan zij zich zullen conformeren en waarnaar zij zich zullen gedragen.

 2. Zij doen hiervan uiterlijk drie dagen vóór de dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, bij aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging mededeling aan de voorzitter onder bijvoeging van een afschrift van de overeenkomst.

 3. In afwijking van het gestelde in lid 1 en 2 geldt het volgende:

  Indien sprake is van een geschil dat voortvloeit uit de toepassing van een beoordelingsregeling ex artikel 51 van de cao, doet de Commissie een voor beide partijen bindende uitspraak, waarbij zij uitspreekt of de gevolgde procedure juist is geweest en/of de werkgever in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen.

  Indien de Commissie tot het oordeel komt dat de beoordeling niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze vernietigd.

  In het laatste geval moet de werkgever een nieuwe beoordeling uitbrengen, rekening houdend met hetgeen de Commissie in haar uitspraak heeft overwogen.

Artikel 9

Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil worden partijen en hun raadslieden, alsmede hun getuigen en/of deskundigen in elkaars tegenwoordigheid gehoord. Partijen en hun raadslieden worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen.

Artikel 10

 1. De Commissie kan een voorlopig onderzoek instellen, waarin partijen afzonderlijk zullen worden gehoord. Indien de Commissie hiertoe besluit, kan zij bepalen, dat de (eerste) mondelinge behandeling later zal plaatsvinden dan binnen de in artikel 4 lid 1, genoemde termijnen.

 2. De Commissie kan tijdens het in het voorgaande lid bedoelde onderzoek tevens getuigen en/of deskundigen voor zich doen verschijnen, indien zij zulks noodzakelijk acht.


Artikel 11a

De mondelinge behandeling alsmede het voorlopige onderzoek vinden plaats in een voltallige vergadering der Commissie.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De tijdens deze vergaderingen gedane mededelingen zijn vertrouwelijk.

Artikel 11b

De Commissie kan besluiten de behandeling van een geschil in afwijking van het bepaalde in artikel 4 schriftelijk af te doen.


Artikel 12

De Commissie besluit bij meerderheid van stemmen over haar uitspraak.
De stemming geschiedt mondeling. Het is geen der leden geoorloofd zich van stemming te onthouden.

Artikel 13

Het advies van de Commissie is met redenen omkleed en wordt binnen één maand na de (laatste) mondelinge behandeling bij aangetekend schrijven of brief met ontvangstbevestiging aan partijen medegedeeld.

Artikel 14

Aan de werknemer of werkgever wordt, indien hij een geschil aanhangig maakt bij de Commissie een bedrag van € 200,- in rekening gebracht.

Artikel 15

De kosten door partijen gemaakt, daaronder begrepen de honoraria van de eventueel door partijen geraadpleegde raadslieden en deskundigen, komen ten laste van partijen zelf.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 18 februari 2019