Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage A: Salarisregeling Openbare Bibliotheken (ex artikel 10), artikel 3

Bepaling salaris

  1. Voor de toekenning van één van de salarisschalen uit de salaristabel, zoals opgenomen in bijlage A, is het niveau van de functie bepalend. Voor de vaststelling van dit niveau wordt gebruik gemaakt van het FUWA-instrument. 

  2. Het salaris van de werknemer, die 22 jaar of ouder is, wordt vastgesteld volgens de salarisbedragen corresponderend met de volgnummers, genoemd in de salaristabellen, artikel 9.

  3. Het salaris van de werknemer die de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, wordt vastgesteld op basis van de door hem beklede functie volgens de salarisbedragen per schaal corresponderend met de leeftijden, als genoemd in de salarisbedragen in de jeugdschalen voor de werknemer jonger dan 22 jaar in artikel 9.

  4. De werknemer, die vóór 1 januari 2011 de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar, en van wie het salaris vóór 1 januari 2011 was vastgesteld op basis van de door hem beklede functie volgens de salarisbedragen corresponderend met de volgnummers, genoemd in de salaristabellen in artikel 9, behoudt de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, alsmede zijn aanspraken op de jaarlijkse periodieke verhogingen.

  5. Het salaris van een werknemer in een niet-volledig dienstverband wordt vastgesteld met toepassing van een vermindering in evenredigheid met zijn werktijd.

  6. Het salaris van de werknemer, van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die behoort tot de doelgroep van loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt vastgesteld volgens de salarisbedragen van schaal 1, met een maximum salarisbedrag dat overeenkomt met trede 6 van schaal 1. 
Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2017