Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie.

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op de gang van zaken en het beleid in de organisatie. Voor werkgevers is het overleg met het medezeggenschapsorgaan een middel om het personeel te betrekken bij het beleid en het draagvlak voor beslissingen te vergroten.

Sociale partners vinden medezeggenschap belangrijk

Sociale partners in het COAOB hechten belang aan goede medezeggenschap in de bibliotheeksector. Naast de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de cao Openbare Bibliotheken inspraak toe aan OR en PVT op verschillende aspecten van personeelsbeleid.

Instellen van een medezeggenschapsorgaan

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is elke organisatie in Nederland met 50 of meer werknemers verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Organisaties met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers, kunnen vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen; eveneens kunnen organisaties met minder dan 10 werknemers vrijwillig een PVT instellen.

Rechten OR en PVT

De WOR kent de OR en PVT een aantal rechten toe; daarbovenop hebben de OR en PVT een aantal extra rechten op grond van de Cao Openbare Bibliotheken. De cao kent de PVT hetzelfde advies- en instemmingsrecht toe als de OR. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom nadere informatie over medezeggenschap in de bibliotheken aan.

Richtbedragen scholing medezeggenschap

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit.

Bedrijfscommissie

Iedere belanghebbende die vindt dat de ondernemer, de OR of de PVT de verplichtingen uit de WOR of de medezeggenschapsbepalingen uit de cao niet nakomt, kan die nakoming vragen bij de kantonrechter. Voordat de stap naar de kantonrechter wordt gemaakt kan bemiddeling worden gevraagd bij de Bedrijfscommissie (Markt II). De Bedrijfscommissie is een laagdrempelige, kosteloze voorziening en in meer dan 90% van de gevallen gaan partijen na een bemiddelingsadvies van de Bedrijfscommissie niet verder naar de kantonrechter. Voor de wetswijziging van de WOR per 1 juli 2013 was de inschakeling van de Bedrijfscommissie zelfs verplicht.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017