Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Vernieuwing vereniging

Sinds de vorming van de nieuwe VOB in 2010 is veel veranderd, zowel binnen de sector als daarbuiten.

Door deze grote veranderingen in betrekkelijk korte tijd heeft het kunnen gebeuren dat het bouwwerk van de nieuwe VOB, waarvan het ontwerp stamt uit 2009, na zes jaar alweer onderhoud vergt.

Het adviesrapport vernieuwing vereniging 'VOB 3.0' gaat in op de herpositionering (en herinrichting) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

VM Magazine 'VOB laat zich inspireren door SDG's' - jun 2019

Hoe sluit het strategieproject VOB 3.0 aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties? Lees het interview 'VOB laat zich inspireren door SDG's' met adjunct-directeur Francien van Bohemen in VM Magazine. Het tijdschrift van De Nederlandse Associatie.

Ledenbijeenkomsten in de regio voorjaar 2019

Op 14 maart (Weert), 19 maart (Amersfoort), 26 maart (Assen), 3 april (Den Haag) praten wij on voorbereiding op onze alv in juni met onze leden over:

 • VOB 3.0
 • Evaluatie Wsob
 • Actieagenda 'Digitalisering bibliotheekbranche’ van commissie Digitaal

Kijk voor meer informatie op Ledenbijeenkomst in de regio.

Ledenbijeenkomsten in de regio voorjaar 2018 - mrt 2018

Op 11 april (Leeuwarden), 25 april (Den Bosch), 7 mei (Breda) en 16 mei (Utrecht) praten wij in voorbereiding op de alv van juni met onze leden over:

 • cao; stand van zaken en stappenplan.
 • Verenigingscultuur; waar staan we voor als brancheorganisatie, hoe werken we samen en wat betekent dat voor onze structuur?

Meer informatie op 'Ledenbijeenkomst in de regio'.

Uit onze ledenvergadering - dec 2017

Meer dan zeventig leden kwamen donderdag 7 december naar onze ledenvergadering in Utrecht. We hebben met elkaar gesproken over onder andere de begroting en jaarplan 2018, verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering, de wijziging van de cao OB en de inkoop van digitale content.
Het voorstel om te gaan werken met themacommissies rondom actuele ontwikkelingen in de branche heeft de goedkeuring van onze leden. De eerste twee themacommissies die worden ingevoerd zijn werkgeverszaken en ICT vanwege de actualiteit en de urgentie van deze twee thema's in de branche.

Ledenbijeenkomsten in de regio najaar 2017 - okt 2017

Op 11 oktober (Zwolle), 25 oktober ('s-Hertogenbosch) en 1 november (Utrecht) hebben we met onze leden gesproken over: 

 • Modernisering cao Openbare Bibliotheken en harmonisatie met cao Kunsteducatie
 • Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB)
 • Privacy en informatiebeveiliging
 • Midterm Wsob (Bibliotheekwet)

Verder zijn er presentaties geweest over: 

 • Leesbevordering door Adriaan Langendonk (coördinator programma Kunst van Lezen) en Gerlien van Dalen (directeur Stichting Lezen).
 • Certificering door Willem Camphuis (SCOB)
 • Meervoudig verantwoorden door Edwin van der Zalm (projectleider VOB) + bibliotheek proeftuin

Uit onze ledenvergadering - jun 2017

Voor leden die niet naar de regiobijeenkomsten konden komen, was er gelegenheid om te reageren op de plannen voor onze verenigingsstructuur. Arthur Schellekens (directeur) gaf een presentatie over het verdelen van onze leden in zes secties: op omvang van het aantal fte's (vier secties), de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (1 sectie) en de multifunctionele accommodaties (1 sectie). Uit ons ledenonderzoek in 2016 kwam dat de omvang van het aantal fte's bepalend mede is voor de vragen en behoeften van bibliotheekorganisaties. Opmerkingen van onze leden worden meegenomen naar het voorstel dat voorgelegd wordt in de ledenvergadering van 7 december

Besproken door ons bestuur - mei 2017

Op 11 mei is ons bestuur weer bij elkaar gekomen onder ander voor de voorbereiding van onze komende ledenvergadering, gemeenteraadsverkiezingen, informeel leren, lobby en samenwerking met landelijke partijen en privacy en digitale beveiliging.
Onze regiobijeenkomsten van 26 april en 10 mei zijn goed bezocht. Er vonden levendige en open besprekingen plaats. Ons bestuur stelt vast dat onze leden deze bijeenkomsten in toenemende mate waarderen en dat ze in een behoefte voorzien. Een vereniging bloeit als er uitwisseling is tussen leden, bestuur en bureau

Ledenbijeenkomsten voorjaar 2017 - apr 2017

In 2016 hebben we ledenbijeenkomsten in de regio georganiseerd. Uit het ledenonderzoek en gesprekken stelde ons bestuur vast dat vaker samenkomen belangrijk is voor onze leden. Om 26 april (Utrecht), 10 mei ('s-Hertogenbosch) en 24 mei (Assen) hebben we met onze leden gesproken over:

 • Hoe gaan we onze VOB opnieuw inrichten?
 • Evaluatie Wsob (bibliotheekwet)
 • Presentatie contouren nieuwe, modulaire certificeringssysteem

Verder was er een inleiding op:

 • "Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby?"

Besproken door ons bestuur - mrt 2017

Ons bestuur kwam samen op 30 maart en sprak onder andere over het pensioenfonds en cao, leenrecht, subsidies en een oproep aan het nieuwe kabinet dmv brief aan informateur Edith Schippers.
De VOB heeft een groot aantal vertegenwoordigers in besturen van organisaties die nauw met de branche zijn verbonden. Ons bestuur wil graag een sterkere binding met deze bestuursleden.

Besproken door ons bestuur - febr 2017

Ons bestuur van de VOB stelt op 9 februari vast dat vaker samenkomen belangrijk is voor onze leden n.a.v. het ledenonderzoek 2016. We zetten in op halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten in de regio.

Ledenonderzoek met aanvullende informatie - nov 2016

Ons ledenonderzoek is eind 2016 aangevuld met gesprekken die gevoerd zijn met leden. U kunt de aangevulde versie bekijken (inloggen rechtsboven in). 

Ledenbijeenkomsten in de regio najaar 2016 - nov 2016

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is na een bestuurlijke vernieuwing toe aan een volgende stap. In november koppelden we de resultaten van ons ledenonderzoek terug aan onze leden in drie regiobijeenkomsten op 3 november (Zwolle), 9 november (Amsterdam) en 16 november (Tilburg).

Ons ledentevredenheidsonderzoek en meer in ons bestuur - 18 nov

We zijn bezig om u te raadplegen over wat u vindt dat uw Vereniging van Openbare Bibliotheken de komende tijd moet gaan doen. Op 18 november is ons bestuur bij elkaar gekomen.

Meer dialoog met onze leden - okt 2016

In 2015 zijn wij binnen de vereniging begonnen met een herpositionering van de vereniging. Meer dialoog met onze leden dat is wat het bestuur graag wil. Zo krijgen we een beter beeld van wat er leeft bij u. Op 23 september is het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen.

Welk koers ziet ons VOB bestuur voor komende tijd? - aug 2016

In 2015 zijn wij binnen de vereniging begonnen met een herpositionering van de VOB. Met vier nieuwe bestuursleden, een nieuwe voorzitter, en een nieuwe directeur is begin juli een frisse start gemaakt door ons bestuur en het bureau. De VOB betrekt u, onze leden, graag bij de zaken die spelen in onze vereniging. Tijdens een 24-uurs sessie hebben onze bestuursleden en directie over de positionering van onze vereniging besproken. Ze stelden een aantal thema's vast voor onze lobby die komende jaren belangrijk zijn voor onze branche.

VOB 3.0 in 2016 - juni 2016

Tijdens de ledenvergadering van december 2015 werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het herpositioneren van de vereniging met als uitgangspunt het advies 'VOB 3.0'. De leden namen het advies over. We zijn er mee aan de slag gegaan. De meeste adviezen zijn een half jaar later (juni 2016) doorgevoerd of gerealiseerd.

Vereniging

De missie van de vereniging is aangescherpt en direct vertaald in nieuwe arrangementen die zijn aangegaan met: de Belastingdienst, het UWV, de VNG, het ministerie van BZK en met organisaties actief op het terrein van de opvang van vluchtelingen zoals het COA.

De financiën van de vereniging zijn op orde. De leden hebben een contributiekorting ontvangen en voor de kosten van certificering krijgen de leden een tegemoetkoming. Verder hebben ze besluiten genomen over de beperking van de algemene reserves en er is 'schoon schip' gemaakt wat betreft de transitoria die nog uit 2010 dateerden.

Route 2020 is in gang gezet om de reserves gericht in te zetten voor een marketingcampagne en een innovatietraject. De interim-directeur Cor Wijn heeft toetsingskader ontwikkeld om de voorstellen van de actiegroepen op te beoordelen zodat daarover verantwoording kan worden afgelegd.

Samenwerking

Met de KB hebben wij een constructieve wijze van samenwerken gevonden, die onder meer tot uiting komt in afspraken over de oprichten van een gezamenlijk Consortium en in een wenkend perspectief wat betreft de invoering van de Nationale Bibliotheekpas (NBP). Nog voor de zomer zal naar verwachting 70% van onze bibliotheken zijn aangesloten op landelijk lenen. Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) heeft voor de NBP een businesscase opgeleverd. De NBP wordt ingepast in de landelijke digitale infrastructuur van de KB: via een hybride oplossing waarbij de klantverificatie loopt via IAM en de leentransactie via het ILS.

Op het vlak van de arbeidsverhoudingen werken wij aan integratie van de collectieve afspraken tussen bibliotheken en kunstencentra en aan de oprichting van een HR-platform voor de branche. Ook streven we naar een soepelere opstelling van het POB ten aanzien multifunctionele culturele organisaties.

In zijn algemeenheid hebben we de afgelopen periode stevig ingezet op verzakelijking en op lastenverlichting voor de leden. Externe partijen zijn hierop nadrukkelijk aangesproken. Bij NBD Biblion heeft dit mede mogen leiden tot (1) de adviescommissie omslagstelsel en (2) een externe adviesaanvraag over de governance van het bedrijf. Daarnaast is de KB een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om te komen tot één landelijk ILS-systeem.

Bestuur

In januari heeft het bestuur een toekomstgerichte interne evaluatie gehouden. In vervolg op een nieuwe voorzitter (vanaf december 2015) zijn er in de junivergadering vier nieuwe bestuursleden benoemd. 
Het bestuursmodel is aangepast: het bestuur houdt meer afstand tot het bureau, de positie van de directeur is conform het directiestatuut verstevigd, de bestuurscommissies zijn opgeheven en we gebruiken nieuwe vormen van ledenraadpleging  oals enquêtes.
Een en ander is vertaald in aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Verder zijn de vorm en inhoud van de alv veranderd zoals minder agendapunten, meer inspiratie-momenten en elektronisch stemmen.

Bureau

Per 1 augustus heeft de vereniging een nieuwe directeur aangesteld: Arthur Schellekens.
Binnen het verenigingsbureau hebben we een systeem van relatiebeheer ingevoerd.
Daarnaast zijn de functieomschrijvingen van de medewerkers aangepast en werken we gericht met een flexibele schil.

Relatiebeheer contact met onze leden - apr 2016

Met ingang van deze week gaat het verenigingsbureau actief aan de slag met relatiebeheer. Dit betekent dat het bureau op een structurele wijze gaat werken aan het ontwikkelen en onderhouden van een vruchtbare relatie met de leden. Door een intensiever contact willen wij bereiken dat kennis meer wordt uitgewisseld en er een betere afstemming plaatsvindt tussen de werkzaamheden over en weer. Zoek hier op wie uw contactpersoon is.

De medewerkers van de VOB richten zich op een bepaalde provincie als aandachtsgebied en gaan daarmee de contacten intensiveren. Dit gebeurt in beginsel op persoonlijk niveau (contact bureaumedewerker-bibliotheekdirecteur). De VOB-medewerkers zullen vooral optreden als 'luisterend oor'.

PDO voorzittersbijeenkomst - mrt 2016

Het intensiveren van contacten tussen het verenigingsbureau en de leden wordt genoemd in VOB 3.0. Daar horen de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de voorzitters van provinciale directie-overleggen (PDO's) met de directeur van VOB bij als platform voor uitwisseling en meningsvorming. De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 maart in Utrecht.

Alv neemt aanbevelingen over - dec 2015

De algemene ledenvergadering van de VOB besluit op 10 december 2015 de aanbevelingen van het advies VOB 3.0, gericht op het beter laten functioneren van de vereniging, over te nemen.

Deze aanbevelingen houden onder meer in:

 • aanvullen van de missie van de vereniging;
 • werken vanuit een scherpere visie;
 • aanpassen van het bestuursmodel;
 • aanpassen van de algemene ledenvergadering;
 • aanpassen van werkwijze van het verenigingsbureau;
 • afzien van inhoudelijke projecten;
 • beperken van het financieel vermogen van de vereniging;
 • prioriteit leggen bij lastenverlichting voor de leden;
 • borgen en uitdragen van het belang van certificering;
 • niet verbreden van de vereniging richting andersoortige organisaties.

De algemene ledenvergadering van de VOB besluit om de directeur VOB te belasten met de uitvoering van deze aanbevelingen en om hem te mandateren om de noodzakelijke statutaire wijzigingen door te voeren.

Bekijk het adviesrapport (rechtsboven inloggen).

Enquête vernieuwing vereniging - okt 2015

De VOB gaat alvast reacties in kaart brengen op het adviesrappport voorafgaande aan de alv van 10 december 2015 door:

 • het bezoeken van diverse provinciale directie-overleggen;
 • het versturen van een enquêteformulier.

De VOB heeft u deze enquête op 29 oktober toegestuurd en wij vragen onze leden om deze korte enquête uiterlijk voor 13 november a.s. terug te sturen.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019