Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Onze ledenmailingen

De leden van de VOB ontvangen regelmatig informatie over verschillende onderwerpen.

Wilt u de brieven inzien? Log dan rechtsboven in.

In 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Koninklijke Bibliotheek - jul 2018

Met de komst van de AVG was het nodig om een aantal (juridische) afspraken aan te passen over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de ICT-systemen van openbare bibliotheken en ICT-systemen van de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Meervoudig verantwoorden: de waarde van het bibliotheekwerk meten en bespreken met gemeenten - jun 2018

Vorig jaar hebben de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken in de Proeftuin Meervoudig Verantwoorden methoden ontwikkeld voor effectmeting en kostprijsberekening. In de proeftuin hebben 10 bibliotheken vervolgens praktische ervaring opgedaan met effectmeting.

Op 26 september delen wij graag de opgedane kennis en ervaringen.

VOG gratis voor vrijwilligers bibliotheek - apr 2018

Vanaf 19 april komen bibliotheken in aanmerking voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor hun vrijwilligers. De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft zich de afgelopen periode ingezet om dit voor onze leden mogelijk te maken.

Nadere informatie over de zaak leenrecht en e-books - mrt 2018

Eind maart stuurden wij onze leden nadere informatie over de zaak leenrecht en e-books.

Traject gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie - feb 2018

Sociale partners Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om op 1 juli 2019 de nieuwe cao in te kunnen voeren.

Onze ledenbijeenkomsten in de regio - mrt 2018

Dit voorjaar hebben we een aantal ledenbijeenkomsten in de regio gepland om u bij te praten en uw ideeën te horen in de aanloop naar de ledenvergadering in juni 2018. Daarom nodigen we u uit voor één van de bijeenkomsten in Leeuwarden, Den Bosch, Breda of Utrecht in april en mei.

In 2017

Voorbereiden op gemeenteraadsverkiezingen - jun 2017

Op onze ledenbijeenkomsten in Utrecht, Den Bosch en Assen hebben wij aandacht besteed aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Ter ondersteuning van de lokale lobby vindt u hier: 

Proeftuin Meervoudig verantwoorden - mei 2017

De deelnemende bibliotheken aan de Proeftuin Meervoudig verantwoorden hebben het accent verlegd van het registreren van kosten, naar het meten van de opbrengsten van activiteiten en de methodiek van toerekening van kosten aan activiteiten. De Proeftuin richt zich op praktische en lokaal bruikbare oplossingen voor effectmeting en kostentoedeling.

Informatiebeveiliging en Privacy - april/mei

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) organiseert SPN vier regiobijeenkomsten rondom informatiebeveiliging en privacy voor directeuren en MT-leden van de bibliotheek.

Data en locaties:

  • 20 april 2017 in Zwolle
  • 09 mei 2017 in Eindhoven
  • 16 mei 2017 in Rotterdam
  • 18 mei 2017 in Utrecht
Onze ledenbijeenkomsten in de regio - mrt 2017

In 2016 hebben we, om met u bij te praten, regionale bijeenkomsten georganiseerd. Uit het ledenonderzoek en gesprekken stelde ons bestuur vast dat vaker samenkomen belangrijk is voor onze leden. Daarom nodigen we u uit om in april en mei bij te praten over een viertal thema's in Utrecht, Den Bosch en Assen.

VOB heeft nieuw bankrekeningnummer - mrt 2017

De VOB is per 21 maart overgestapt naar de Rabobank. Ons nieuw bankrekeningnummer is NL59 RABO 0301 1094 00. Past u het aan in uw financiële administratie?

Slotbijeenkomst Living Labs - mrt 2017

Afgelopen zes maanden werkten openbare bibliotheken, UWV en Stichting Lezen & Schrijven intensief samen in zogenaamde living labs. In deze living labs werden de krachten gebundeld om mensen op de arbeidsmarkt betere kansen te geven. want, alles begint met taal. De drie organisaties deelden de opbrengsten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de slotbijeenkomst van 29 maart.

De bibliotheek als multifunctionele accommodatie - 18 april

De volgende PleisterPlaatsOntmoeting van Route 2020 gaat over De bibliotheek als multifunctionele accommodatie.

Effectmeeting: Hoognodig - 14 maart

Tijdens onze workshop 'Effectmeeting: Hoognodig' op het Nationale Bibliotheekcongres, laten we u zien hoe u op een goedkope en simpele manier zelf aan effectmeting kunt doen. Edwin van der Zalm (projectleider effectmeting VOB) vertelt over het 'IFLA raamwerk voor effectmeting'.

Bibliotheken in transitie en reorganiseren - 8 maart

Wij nodigen directeuren en HR-functionarissen uit op onze bijeenkomst 'Bibliotheken in transitie en reorganiseren'. Stadhouders Advocaten en Bibliotheek Theek 5 vertellen over de do's en dont's bij het stapsgewijs en cao-proof reorganiseren aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Rol HR bij innovatie - 26 januari

Tijdens de inspiratiesessie over de rol van HR bij innovatie op 26 januari in het Eemhuis, kreeg het idee om een nieuw HR-netwerk vorm te geven veel steun van de aanwezigen

Gratis bieb: utopie? - 26 januari

Bekijk hier het reisverslag van de PleisterPlaatsOntmoeting 'Gratis bieb: utopie of dichterbij dan je denkt?', van 26 januari in Amersfoort.

Voortgang Wob-procedure - jan 2017

Op 25 januari hebben wij u geraadpleegd over het al dan niet voortzetten van een bezwaar- en voorzieningsprocedure vanwege het Wob-besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van onze peiling en na overleg met onze juridische adviseurs is de VOB tot de conclusie gekomen om niet verder te procederen.

Bibliotheken en jeugd in Bibliotheekmonitor 2015 OCW - jan 2017

Op 25 januari staan bibliotheken volop in de media naar aanleiding van de brief 'Bibliotheekmonitor 2015' die minister Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Instemming akkoord cao Openbare Bibliotheken 2017 - jan 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het akkoord. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben namelijk ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het cao-akkoord 2017 definitief.

In 2016

Update arrest Europees Hof - dec 2016

De Koninklijke Bibliotheek en VOB hebben samen het communiqué 'Leenrecht E-book is gelijk aan papieren boek - Gevolgen arrest Europese Hof' uitgedaan.

Conceptbrief zienswijzen reactie Wob-verzoek - dec 2016

U kunt gebruik maken de conceptbrief 'Zienswijzen openbaarmaking data openbare bibliotheken' als reactie op het Wob-verzoek 'Openbaarmaking data openbare bibliotheken' van het ministerie van OCW.

Akkoord principe-afspraken loonruimte 2017 - dec 2016

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

Wob-verzoek, pensioenregeling, collectieve zorgverzekering - dec 2016

In deze ledenbrief reactie VOB op het verzoek aan ministerie van OCW tot leveren informatie over openbare bibliotheken in kader Wet openbaarheid van bestuur (Wob), gevolgen opbouw pensioen openbare bibliotheken en promotie rond onze collectieve zorgverzekering.

Onderzoek leenrechtvergoeding - nov 2016

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert onderzoeksbureau Ecorys het onderzoek 'Ontwikkeling afdracht van leenrechtvergoedingen' uit. Dit is een kort aanvullend onderzoek op de Ecorys web-enquête 'Afdracht leengelden door bibliotheken' uit augustus.

Doe nu nog mee aan trajecten sectorplan Cultuur - sept 2016

Geef uw medewerkers en daarmee uw organisatie een impuls door in gesprek te gaan over hun loopbaan. En het mooiste is dat u nu nog een gedeelte vergoed kunt krijgen uit het sectorplan Cultuur.

Licentieregeling Buma 2017 – okt 2016

Alle deelnemers aan de collectieve licentieregeling Buma ontvangen begin 2017 een factuur voor muzieklicentie(s) 2017.

Businesscase - jun 2016

Wij hebben in potentie een krachtig marketinginstrument in handen. Maar, zoals Postma het kernachtig samenvatte: 'jullie moeten het wel zelf doen!'. Hierbij ontvangt u ter informatie de businesscase die PPMC heeft opgesteld, de presentatie van Paul Postma van 23 juni en de rapportages van twee onlangs uitgevoerde onderzoeken door marktonderzoeksbureau Ipsos.

Lokaal - digitaal lidmaatschap - juni

Het onderwerp digitaal lidmaatschap is voor alle bibliotheken van belang. Wij hebben een korte ledenenquête uitgezet over het onderwerp digitaal / lokaal lidmaatschap. De resultaten van de enquête treft u in de rechterkolom aan (eerst inloggen). De leden verwachten dat de VOB als belangenbehartiger in de discussie digitaal / lokaal lidmaatschap optreedt. We delen de resultaten met de KB en met de werkgroep 'lokaal digitaal'.

KinderManifest - gebruik het lokaal - juni

Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals een concept persbericht en een exemplaar van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat door Qrius is gehouden naar wat kinderen bezighoudt. Ook ontvingen jullie een exemplaar van de brief die naar alles griffies in Nederland is gestuurd. Alle gemeenteraden en colleges van B&W hebben via die route een exemplaar ontvangen van het KinderManifest met een brief waarin dit initiatief van de bibliotheken is toegelicht en er aandacht is gevraagd om samen met de bibliotheek en de kinderen te werken aan de toekomst.

Lokale samenwerkingsvormen en bibliotheken - juni 2016

De lokale samenwerkingsvormen van openbare bibliotheken veranderen: er komen steeds meer (lokale) partners in beeld. Hoe hebben onze leden deze samenwerking georganiseerd? Bijvoorbeeld via een fusie of via een constructie van samen –onder- een dak. Daarom hebben wij de bibliotheken een peiling toegestuurd.

Akkoord inrichting consortium - juni 2016

Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium. Dit traject kan nu formeel worden afgesloten. Met de KB is afgesproken dat de VOB het voortouw neemt in de oprichting van het consortium.

Wat vinden kinderen belangrijk? Plaats het onderzoek KinderManifest - mei 2016

Het is belangrijk dat wij als bibliotheken laten zien wat kinderen belangrijk vinden zodat beleidsmakers hier hun koers op kunnen uitstippelen. Samen met de Kindercorrespondent Tako Rietveld en onderzoeksbureau Qrius gaan wij de kinderen bevragen wat zij belangrijk vinden. Plaats het onderzoek van 18 mei tot en met 25 mei.

Concept-Innovatieagenda KWINKgroep - apr 2016

Het betrof 26 april een overleg tussen de netwerkpartners zoals gedefinieerd in de Wsob: de landelijke overheid (i.c. het ministerie van OCW), provincies (IPO), Provinciale Ondersteuningsinstellingen (vertegenwoordigd door SPN), gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) en openbare bibliotheken (VOB).

Ga mee op reis: eerste acties Route 2020 - apr 2016

Ga mee op ontdekkingsreis met Route 2020! Alleen met de support van bibliotheken kunnen we er  samen een bijzonder interessante reis van maken. Onder het motto 'Reis mee!' roepen wij jullie voor nu op tot 4 acties.

Hoe om te gaan met herdenking en viering 4 en 5 mei - apr 2016

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt ook aan de bibliotheken om aandacht te schenken aan de nationale momenten van herdenking en viering. Met name de Nationale Herdenking op 4 mei en de twee minuten stilte die daar bij horen, vragen ieders aandacht. Met de brochure kunt u ook uw klanten en medewerkers attenderen op het belang van twee minuten stilte.

Relatiebeheer contact met de leden - apr 2016

In het rapport VOB 3.0 werd de koers uitgezet om de wisselwerking tussen bestuur, bureau en vereniging te verbeteren. Eén daarvan is het intensiveren van het contact tussen de leden en de medewerkers van het bureau. Met ingang van deze week gaat het verenigingsbureau actief aan de slag met relatiebeheer.

Uitnodiging vervolgbijeenkomst Pilots met het UWV - apr 2016

Op 13 april hadden wij in Utrecht een waardevolle bijeenkomst over "Pilots met het UWV". Op vrijdag 29 april vindt het vervolg plaats.
De VOB en het UWV sluiten een convenant op het UWV kantoor in Utrecht. Aansluitend vindt een sessie plaats voor de directeuren van de regionale WERKbedrijven en de directeuren van de betrokken bibliotheken.

Vragenlijst HRM sectorplan cultuur - mrt 2016

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is de arbeidsmarkt in grote delen van de cultuursector ingrijpend aan het veranderen. Dit onderzoek gaat over de vraag hoe werkgevers daarop inspelen met hun HR-beleid. Het onderzoek heeft een breed en verkennend karakter. Bekijk hier de uitnodiging van Stuurgroep Sectorplan Cultuur.

Analyse algemene voorwaarden - mrt 2016

Eind februari hebben alle bibliotheken een aangetekende brief ontvangen van de KB over de Algemene Voorwaarden en de Service Level Agreement (SLA) KB-Bibliotheken. Op verzoek van enkele leden laten wij in de komende weken de Algemene Voorwaarden en de SLA nader analyseren (rechtsboven inloggen).

VOB op zoek naar bestuursleden - mrt 2016

Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is op zoek naar drie bestuursleden.

Bijdrage voor kosten certificering 2014-2017 - febr 2016

De leden hebben ingestemd met het voorstel om de VOB eenmalig een bijdrage te laten doen voor de auditkosten van certificering 2014-2017. De bijdrage is respectievelijk € 4.500 of € 6.300 voor de gemaakte kosten.

Raamovereenkomst huren door UWV - febr 2016

Op landelijk niveau is de VOB in overleg met het UWV over wederzijdse samenwerking. Op dit moment gaat het gesprek onder meer over het huren van vergaderruimten door de regiokantoren van het UWV. De UWV regiokantoren willen namelijk graag het persoonlijk contact met hun klanten versterken in de vorm van meer voorlichting, ontmoeting en cursussen.

Uit onze gesprekken is naar voren gekomen dat de ruimten van bibliotheken mogelijk zeer geschikt zijn voor het UWV, ruimten die het UWV graag zeer regelmatig zou willen gebruiken voor het houden van bijeenkomsten. Het UWV zou hierover graag een raamovereenkomst met de VOB sluiten.

In die overeenkomst zullen landelijk geldende uniforme tarieven worden opgenomen met gestandaardiseerde afspraken. Het UWV geeft de voorkeur aan zo'n raamovereenkomst boven het steeds weer opnieuw moeten maken van afspraken met afzonderlijke bibliotheken.

Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat de gehanteerde tarieven en voorwaarden van bibliotheken voor het huren van vergaderruimtes uiteen lopen. Wij stellen daarom voor om voor een eventuele raamovereenkomst met het UWV de volgende tarieven aan te houden:

  • € 150,- per dagdeel (excl. btw) voor een ruimte t/m 15 personen, incl. beamer/smart TV, flipover/smartboard, koffie, thee, water, internet
  • € 175,- per dagdeel (excl. btw) voor eenzelfde ruimte met inbegrip van het gebruik van tenminste 8 computers/laptops.

Voor de goede orde: deze bedragen zullen rechtstreeks ten goede komen aan uw bibliotheek. De VOB maakt alleen de landelijke raamafspraak; het boeken van de ruimten en het afrekenen gebeurt door het UWV-regiokantoor met elke bibliotheek afzonderlijk.

Mocht uw bibliotheek niet aan bovenstaande raamovereenkomst kunnen of willen meedoen, dan ontvang ik graag daarover bericht.

'Speerpunten en activiteiten 2016' VOB Jaarplan - feb 2016

Het jaarplan 'Speerpunten en activiteiten in 2016' van de VOB is in december 2015 door de ledenvergadering vastgesteld. Dit jaarplan is in een nieuw jasje gestoken zodat onze uitingen meer de veranderingen weerspiegelen die in de sector en in de vereniging plaatsvinden. De rode draad in deze veranderingsprocessen is samen te vatten als: minder aandacht voor boeken, meer voor burgers. Onze leden hebben de gedrukte versie van het Jaarplan medio februari ontvangen.

Vluchtelingen en de bibliotheek - jan 2016

Op veel plaatsen in Nederland is vluchtelingenopvang voor kortere en langere tijd georganiseerd. Voor de bibliotheek een enorme kans een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijk heel moeilijke kwestie. Vele initiatieven worden ontwikkeld. De VOB steunt u en helpt u mee door uitwisseling van kennis en door de bibliotheek te positioneren als plaats waar integratie en maatschappelijk debat samengaan met het leren van Nederlandse taal en onze samenleving.

Wsob en gegevenslevering - jan 2016

Met ingang van Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Dit is in art.11 van de Wsob opgenomen. Jaarlijks wordt per ministeriele regeling vastgesteld, welke gegevens er gevraagd zullen worden. Bibliotheekorganisaties zijn op grond van de bibliotheekwet verplicht een groot aantal gegevens te leveren die inzicht bieden in het functioneren en de prestaties van de openbare bibliotheken. Aanleiding voor deze verplichting is de behoefte onder subsidieverstrekkers om periodiek te beschikken over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 13 augustus 2018