Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Route 2020 ontwikkel-agenda

Route 2020 is van, voor en door de bibliotheken.

De bibliotheekorganisaties worden voor deze ontdekkingsreis op verschillende manieren betrokken.

Twee actielijnen

De vijf thema's zijn inmiddels vertaald naar twee actielijnen:

Campagne de Bibliotheek maakt je rijker - 2017

Vanaf 1 mei volgt er een nieuwe campagneperiode voor de positionering van de Bibliotheek. Het thema is mei 2017 is "Glansrijk" en richt zich op eindexamenkandidaten. De online media-inzet wordt via het budget voor de campagne landelijk ingekocht.

Na de zomer willen we verder met:

 • Fantasierijk (belang van voorlezen in combinatie met de start van het schooljaar);
 • en Initiatiefrijk (aanbod voor persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen zoals cursussen maar ook bijvoorbeeld Taalhuis of Walk&talk).

Deze thema's worden nog verder uitgewerkt.

Namens het campagneteam en het marketingteam zijn enkele leden direct betrokken geweest bij het advies voor deze glansrijk-campagne, Miranda de Jong en Heleen Aalpol vanuit het campagneteam en Erma van Lamoen, Coen van Hoogdalem en Frans Bergfeld vanuit het marketingteam.

Verkenning door regiogidsen - april 2016

Vier collega's trekken er in april, mei en juni 2016 op uit om bij de Bibliotheken projecten, acties, werkwijzen op te halen die interessant zijn om uit te wisselen. De verkenningstocht is gericht op het HOE, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

HOE is 'de Bibliotheek' bezig met vernieuwing, met waardecreatie en WAT gebeurt er in de dagelijkse praktijk? HOE pakken die initiatieven uit, welke ervaringen en effecten zijn er te delen? Het leidt in juli 2016 tot een Reisadvies om specifieke proeftuinen te starten. Lees meer over de verkenning.

Trendsactive gekozen voor campagne 'De Bibliotheek' - apr 2016

Trendsactive heeft van de actielijn positionering en marketing uit Route2020 de opdracht gekregen, om de Bibliotheek te positioneren als partner in persoonlijke ontwikkeling. 

Ga mee op reis: eerste acties - apr 2016

Ga mee op ontdekkingsreis met Route 2020! Alleen met de support van bibliotheken kunnen we er samen een bijzonder interessante reis van maken. Onder het motto 'Reis mee!' roepen wij jullie voor nu op tot 4 acties:

 • Actie 1 - Deel met ons: Deel goede en slechte praktijkvoorbeelden over ondernemen en samenwerken waar we allemaal iets aan kunnen hebben. Doe dat bij onze regiogidsen 'Ondernemen en Samenwerken'.

 • Actie 2 - Kom naar de PleisterPlaatsOntmoetingen: attendeer jullie omgeving op PleisterPlaatsOntmoetingen en doe er zelf aan mee.

 • Actie 3 - Volg de Reisflitsen en verspreid ze: vanaf nu verspreiden we Reisflitsen zodra er nieuws is om te delen.

 • Actie 4 - Benut BiebtoBieb als ons reiskanaal.

Lees meer in de ledenbrief 'Ga mee op reis: eerste 4 acties Route 2020'.

Klankbordgroep Route 2020 - apr 2016

Op 28 april 2016 komt de Klankbordgroep Route2020 voor de eerste keer bijeen. Deelnemers:

 • Ans Mebelder (directeur-bestuurder Kulturhus Haaksbergen)
 • Mariet Wolterbeek (directeur Bibliotheek Z-O-U-T)
 • Tom de Rooij (directeur-bestuurder De Domijnen Sittard-Geleen)
 • Albert Kivits (directeur-bestuurder Bibliotheek Eindhoven)
 • René Leermakers (directeur NBD Biblion)
 • Astrid Vrolijk (directeur-bestuurder Stadkamer Zwolle)
 • Karin Meijerman (directeur Bibliotheek Drachten)
 • Wieb Broekhuijsen (directeur Bibliotheek West-Achterhoek) deel.

Op ontdekkingsreis - juni 2015

Het bestuur van de VOB heeft het bureau opdracht gegeven om, samen met de leden, een branche ontwikkel-agenda te formuleren. Er zijn diverse aanleidingen:

 • Ten eerste de vraag van leden in de laatste alv om actie door de VOB op het gebied van de positionering van de openbare bibliotheken in het sociale domein.
 • In deze alv vroegen leden ook om aandacht voor de trend richting brede culturele/educatieve organisaties waar de bibliotheekfuncties onderdeel van worden.
 • En het bestuur deed zelf enkele voorstellen voor besteding van het VOB vermogen, waarvan de leden zeiden dan eerst graag een 'innovatieagenda' te willen zien.
 • Ook was er de roep om meer collectieve marketinginspanningen.

Actieplannen - juni 2015

Het bestuur zal in de zomer een uitvoeringsplan 'Route 2020' op laten stellen en deze, na bespreking in de bestuursvergadering van 4 september, toezenden aan de leden. Zodat de vijf thema's, in samenspraak met de leden, dit najaar uitgewerkt kunnen worden tot concrete, meerjarige actieplannen.
Het bestuur zal op basis van deze actieplannen bij de begroting 2016 financiële middelen beschikbaar stellen voor Route 2020. Dit wordt ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 voorgelegd.

Jellie Tiemersma (PersonalToo) voert in opdracht van de VOB uit.

Route 2020 het startschot - sept 2015

Het plan van aanpak 'Route 2020: het startschot' is een handreiking waarmee we snel tot meer concrete actieplannen kunnen komen zodat deze plannen kunnen worden voorgelegd aan de leden op de alv van 10 december.
Route 2020 is het vervolg op de huidige strategienota 'De Bibliotheek levert waarde' die afloopt in 2016. Voor het opstellen van dit plan zijn gesprekken gevoerd met diverse partners en sleutelfiguren uit de branche om te inventariseren wat de wensen en ideeën zijn. Net als bij de enquête heeft de VOB ook bij het opstellen van het plan van aanpak zeer gehecht aan inbreng van de leden.

Besluit ledenvergadering - juni 2015

De ledenvergadering heeft ingestemd met de uitwerking van vijf thema's voor het branche ontwikkelplan 'Route 2020' en heeft het bestuur verzocht om een uitvoeringsplan op te stellen. Op basis van een enquête in maart onder de leden heeft het bestuur de volgende thema's gelokaliseerd:

 • positionering van de bibliotheken als partner in persoonlijke ontwikkeling;
 • positionering van de bibliotheken in het brede maatschappelijke domein;
 • ontwikkeling naar brede multifunctionele organisaties;
 • stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap en;
 • en collectieve marketing.

Enquete 'Route 2020' goed ingevuld - apr 2015

Met een respons van 58 % hebben we een betrouwbaar beeld van de wensen die leven ten aanzien van de thema's voor de ontwikkelagenda Route 2020. Op hoofdlijnen wil dit document een beeld geven van:

 • wat we willen bereiken met Route 2020;
 • belangrijkste thema's, door de leden zelf gekozen;
 • globaal inzicht in wat de leden hebben aangegeven zelf bij te willen dragen aan Route 2020;
 • globale aanpak van de uitwerking van Route 2020 gedurende de tweede helft van 2015;
 • meer helderheid over de beschikbare (extra) budgeten die in elk geval vanuit de VOB beschikbaar zijn.

Online onderzoek Route 2020 - mrt 2015

De enquête gaat over de nieuwe ontwikkelagenda die vanaf nu Route 2020 heet. Bekijk het rapport 'Inventarisatie onderzoek Route 2020'.
De VOB ziet Route 2020 als een routeplanner, als een navigatie-instrument. We kiezen gezamenlijk een aantal thema's die we belangrijk vinden voor de toekomstbestendigheid van bibliotheken. Daar gaan we aan werken. Eind 2017 kijken we opnieuw naar de ontwikkelingen in de maatschappij die dan spelen. We kunnen desgewenst de koers aanpassen en nieuwe thema's kiezen. We blijven gezamenlijk op weg en Route 2020 houdt ons op koers.

De VOB zal als coördinator en facilitator van Route 2020 optreden, naast haar taken als werkgevers- en belangenbehartigingsorganisatie. De uitvoering ligt bij ons allemaal.

VOB bestuur geeft opdracht voor branche ontwikkelplan - feb 2015

Het VOB bestuur heeft besloten de, door de leden, gevraagde acties en plannen samen te bundelen tot een integraal branche Ontwikkelplan. Dit plan kan bij vaststelling ervan ook de nu geldende strategische brancheagenda 2012 - 2016 in een vloeiende overgang opvolgen. In het Jaarplan 2015 van de vereniging staat ook dat er een opmaat zou komen voor een nieuwe brancheagenda. Het bureau voert nu gesprekken met personen die dit traject kunnen gaan trekken.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017