Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

De Nationale Bibliotheekpas

Het is meer dan ooit belangrijk om te laten zien wat de meerwaarde is van de Bibliotheek. De Bibliotheek is zoveel meer dan het uitlenen van boeken alleen. Ook met de komst van e-books is en blijft de Bibliotheek van belangrijke (maatschappelijke) waarde. Landelijke samenwerking is hierbij essentieel.

Een aantal jaren geleden besloten de bibliotheken om de krachten verder te bundelen. Om als één Bibliotheek, één merk te werken aan een toekomstbestendige Bibliotheek en een krachtig signaal af te geven richting onze (potentiële) leden. Er werd gekozen voor een stevige, herkenbare en toekomstbestendige basis, er werd gekozen voor de ontwikkeling van de Nationale Bibliotheekpas.

De Nationale Bibliotheekpas
Met de Nationale Bibliotheekpas hebben leden met één pas toegang tot alle fysieke en digitale collecties van alle bibliotheken in Nederland. Leden kunnen overal lenen en in hun eigen bibliotheek en in de gastbibliotheek inleveren. De Nationale Bibliotheek Pas maakt het bibliotheekgebruik aantrekkelijker voor (potentiële) leden en biedt ruimte voor innovatie en (de ontwikkeling) van nieuwe vormen van aanbod naast het traditionele uitleenmodel. Het landelijke lidmaatschap van de Bibliotheek:

 • is eenduidig en herkenbaar ;
 • biedt naast de uitleenpropositie ruimte voor nieuwe (fysieke én digitale) proposities en initiatieven;
 • is aantrekkelijk voor de klant en speelt in op veranderende wensen en eisen van (potentiële) klanten;
 • sluit aan bij nieuwe doelgroepen en generaties;
 • maakt landelijke marketingactiviteiten mogelijk met een heldere landelijke propositie en call to action;
 • biedt ruimte voor nieuwe verdienmodellen;
 • versterkt het merk de Bibliotheek.

Vernieuwde toolkit communicatie - apr 2017

De gedachte achter de campagne 'De bibliotheek maakt je rijker!' past perfect bij de Nationale Bibliotheekpas. Hoe toegankelijker de Bibliotheek is, hoe beter! Om die reden hebben we de beelden in de communicatie-toolkit aangepast en overal de campagneslogan gebruikt.

Toolkit communicatie - sept 2016

Om jullie als deelnemende bibliotheken te ondersteunen in de communicatie, zowel intern als extern, hebben we een communicatie-toolkit ontwikkeld

Voortgang en planning Nationale Bibliotheekpas - aug 2016

Vanaf juli is het mogelijk voor leden van Wise bibliotheken om onderling met 1 pasje te lenen. De benodigde software is geïnstalleerd en de functioneel beheerders van bibliotheken en POI’s zijn daarover geïnformeerd en hebben een handleiding van HKA ontvangen.  Praktisch alle bibliotheken hebben de software inmiddels geactiveerd. Ook de instructie voor front-office medewerkers staat inmiddels online en is via de provinciale coördinatoren Gastlenen verspreid.

De specificaties voor aansluiting van Vubis-bibliotheken zijn aan Infor geleverd. Vanwege diverse vakanties is de planning voor de invoering van Landelijk Lenen bij Vubis-bibliotheken nog niet definitief vastgesteld. Wij hopen u daar volgende week over te berichten.

Handleiding Landelijk Lenen front-office Wise bibliotheken verschenen- aug 2016

In juli kregen alle senior-ondersteuners en applicatiebeheerder van de Wise bibliotheken via HKA (of via de POI) al een eigen versie van deze handleiding toegestuurd. De handleiding voor de front-office medewerker is een aanpassing daarop. Er is onder meer een aantal veelgestelde vragen in opgenomen.  We hopen dat we u daarmee van dienst zijn.

Mochten er vragen zijn dan kunt u het beste terecht bij HKA.

Voortgang de Nationale Bibliotheekpas - juni 2016

Vanaf 1 juli 2016 is het bij Wise - en zo snel mogelijk daarna ook bij Vubis- bibliotheken (ca. 95% van de bibliotheken in NL) mogelijk om met 1 pas te lenen in andere bibliotheken dan de thuisbibliotheek. Bibliotheken met andere systemen, kunnen dat zo snel mogelijk na 1 juli, mits zij voldoen aan de specificaties. Die specificaties komen per 1 juli beschikbaar. Dit onderdeel van de Nationale Bibliotheekpas wordt Landelijk Lenen genoemd.

Zowel Wise - als Vubis-klanten worden door hun leverancier geïnformeerd over de te nemen stappen om aan te sluiten. In alle systemen is inmiddels server-software geïnstalleerd die het mogelijk maakt om aan Landelijk Lenen deel te nemen. U dient zich hiervoor wel aan te melden bij uw systeemleverancier. Ons verzoek is om uw systeembeheerder opdracht te geven u aan te melden.

Door de mogelijkheden die Landelijk Lenen biedt, kunnen leden binnen Wise- en Vubis bibliotheken met 1 pas lenen en terugbrengen in zowel de eigen Bibliotheek als in de 'gast'bibliotheek waar geleend is. Dat is HET grote voordeel van Landelijk Lenen, en het verschil met het 'oude' gastlenen. Eind 2016 moeten alle bibliotheekleden gebruik kunnen maken van de Nationale Bibliotheekpas. Doorontwikkeling moet ervoor zorgen dat leden uiteindelijk in alle bibliotheken in Nederland kunnen lenen én retourneren. Dat proces moet eind van dit jaar afgerond zijn.

Planning NBP in de zomermaanden

Om alle bibliotheken de kans te geven zich voor te bereiden om de komende verandering, heeft het projectteam de Nationale Bibliotheekpas de volgende planning voor ogen:

Juni:

Server-software ten behoeve van Landelijk Lenen wordt geïnstalleerd op Wise-servers.
HKA heeft daarvoor de volgende berichtgeving gestuurd naar bibliotheken:
'In de maand juni installeert HKA/OCLC op alle Wise systemen de server-software die nodig is om aan te kunnen sluiten op het Landelijk Lenen.
Er zijn twee situaties mogelijk:
1) Organisaties die al gebruikmaken van het Wise Gastlenen zullen door het vervangen van de server-software ook automatisch aangesloten zijn op het Landelijk Lenen.
U hoeft geen actie te ondernemen.

2) Organisaties die nog geen gebruik maken van het Wise Gastlenen maar wél willen aansluiten op het Landelijk Lenen kunnen daarvoor contact met ons opnemen. U ontvangt dan de bijbehorende documentatie en gezamenlijk plannen we de benodigde instructie in. Ook deze organisaties kunnen vanaf juli 'live' gaan met het Landelijk Lenen. Neem dan wel tijdig contact met ons op.'

Begin juli:

Technische aansluiting & instructie Landelijk lenen
Applicatiebeheerders/senior-ondersteuners van bibliotheken ontvangen op aanvraag technische instructies (via hun ILS-leverancier). Het doel van de NBP is om zoveel mogelijk bibliotheken aan te sluiten bij Landelijk Lenen zodat onze bibliotheekleden in 95% van de bibliotheken terecht kunnen. Meld u dus aan bij uw systeemleverancier.

Juli:

Instructie front-office
Voor de front-office-medewerkers wordt een instructie (en FAQ's) opgesteld, waar zij op eenvoudige manier kunnen zien hoe het proces verloopt en hoe zij moeten handelen als een klant aan de balie komt. Deze instructie komt na juli beschikbaar en wordt verstuurd aan alle bibliotheken.

Leden kunnen (na registratie aan de balie) met hun eigen bibliotheekpas:

· lenen in alle Wise/Vubis bibliotheken en alle overige bibliotheken die aangesloten zijn bij Landelijk Lenen (in de bibliotheken die (nog) niet aangesloten zijn, kunnen klanten wel lenen, maar moeten ze gebruik maken van een gastleenpasje conform Gastlenen fase 1).

· terugbrengen in hun eigen bibliotheek of de bibliotheek waar de materialen geleend zijn.

Augustus:

Bibliotheken ontvangen Communicatietoolkit
De Bibliotheken worden in augustus voorzien van middelen waarmee zij hun communicatie naar leden (en niet-leden) kunnen opzetten. Het is aan de Bibliotheek om te bepalen wanneer zij starten met de communicatie. Enige voorbereidingstijd is wellicht gewenst, zodat men vanaf begin september leden en niet-leden op de hoogte kan brengen van de mogelijkheden van de NBP.

De communicatietoolkit voor Bibliotheken, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Communicatieplan
 • Meerdere website-teksten
 • Persberichten
 • Social media teksten + afbeeldingen
 • Nieuwsbrief teksten
 • Aantal leuke acties rondom de NBP
 • Banners in div. formaten, passend in de WaaS

September

Lancering website www.denationalebibliotheekpas, voor bibliotheken en bibliotheekleden.

Businesscase 'Nationale Bibliotheekpas' - juni 2016

De businesscase 'Nationale Bibliotheekpas' (inclusief presentatie) die PPMC in opdracht van de VOB schreef, is inmiddels gereed. Lees over wat Paul Postma over de (strategische) mogelijkheden die hij allemaal ziet voor de bibliotheekbranche. Hoe kunt u de pas inzetten voor uw eigen organisatie-en marketingdoelstellingen?

70% van de Nederlanders positief over retourneren van materialen in andere bibliotheek - juni 2016

Uit het onlangs door marktonderzoeksbureau Ipsos uitgevoerde onderzoek naar de behoeften van Nederlanders aan een Nationale Bibliotheekpas kwamen opmerkelijke resultaten.

Op de vraag of men het prettig zou vinden om in de ene bibliotheek te lenen en in een andere (willekeurige) bibliotheek te retourneren kwam het volgende antwoord: 7 op de 10 Nederlanders zijn daar positief over.

Zelfs 77% van de ondervraagde hoger opgeleiden is erg te spreken over het retourneren van boeken in andere bibliotheken. Ouderen (55+) voelen daar minder voor.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft Ipsos gevraagd om onderzoek te doen naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas. De steekproef omvatte ruim 1000 respondenten, die gezamenlijk een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormden.

'Een op de drie niet-leden overweegt lidmaatschap bibliotheek bij invoering Nationale Bibliotheekpas' - juni 2016

Een derde van de Nederlanders die nog geen lid zijn van de bibliotheek overweegt een lidmaatschap als men met één pasje in heel Nederland gebruik kan maken van alle bibliotheken en hun diensten. De VOB heeft het persbericht 'Één op de drie niet-leden overweegt lidmaatschap bibliotheek bij invoering Nationale Bibliotheekpas' uitgestuurd. Bekijk hier de Ipsos rapportage 'Draagvlak Nationale Bibliotheekpas'.

Infor aangehaakt bij Landelijk Lenen - mei 2016

De opdracht van de VOB aan OCLC/HKA om landelijk lenen met één bibliotheekpas binnen de BicatWise systemen te realiseren zorgde voor enige onrust bij de bibliotheken die werken met Vubis. In de oorspronkelijke opzet werd gekozen voor een volgtijdelijke oplossing: eerst BicatWise en dan Vubis. Voornaamste reden hiervoor was dat het al bestaande Gastlenen-proces door OCLC/HKA eerst robuust moest worden gemaakt. Vubis-bibliotheken gaven het signaal af dat zij het gevoel kregen een achterstand op te lopen. Voor mij was dat een belangrijke reden om contact op te nemen met Infor en te onderzoeken of in plaats van een volgtijdelijke aanpak ook een parallelle tot de mogelijkheden behoort. Infor ziet daartoe zeker mogelijkheden, mits zij beschikken over de benodigde technische specificaties. Overleg met OCLC/HKA daarover resulteerde in het volgende: OCLC/HKA deelde onlangs hun technische specificaties met Infor. Die specificaties zijn overigens nog niet definitief. De periode tot 1 juli wordt gebruikt om de specificaties verder uit te werken, te testen en uiteindelijk definitief te maken. De dialoog tussen Infor en OCLC/HKA zorgt ervoor dat de bibliotheken die werken met Vubis sneller op landelijk lenen met één pas kunnen worden aangesloten.

Daarnaast worden er technische specificaties opgesteld op basis waarvan de niet-Wise en-Vubis systemen kunnen aansluiten. We streven ernaar om die zo snel mogelijk na 1 juli beschikbaar te hebben.

Beschrijving Landelijk Lenen
U kunt een beschrijving van Landelijk Lenen downloaden, zodat helder wordt wat die oplossing inhoudt. Volgens meerdere betrokkenen is dit voor nu de meest optimale oplossing die de klant van de bibliotheek op korte termijn meer gemak gaat bieden, hét uitgangspunt bij de NBP. Hiermee kunnen we de door de bibliotheken gewenste snelheid maken én maken we gebruik van de landelijke digitale infrastructuur. Kortom, een geïntegreerde oplossing die ook altijd het doel van het VOB-initiatief is geweest. Deze oplossing ligt nu ter beoordeling bij het MT van de KB. Wij hopen op een positieve reactie.

Businesscase PPMC gereed

Zoals al aangekondigd, is de Businesscase van Paul Postma Marketing Consultancy inmiddels gereed. In de businesscase zijn de verschillende onderdelen benoemd die deel kunnen uitmaken van de NBP. Ze zijn elk afzonderlijk beoordeeld op hun functie voor de NBP, op hun maatschappelijke en financiële waarden, en op de complexiteit van uitvoering. Op basis van deze kenmerken is een stapsgewijze uitrol beschreven om in verschillende fasen de NBP te realiseren.

Status en voortgang - april 2016

Klanten tevreden over Gastlenen fase 1
Over de mogelijkheden van Gastlenen fase 1 zijn de klanten die er gebruik van maken over het algemeen tevreden. Na de start in januari 2016 zijn er 916 gastleners actief, ondanks het feit dat er niet veel extra ruchtbaarheid aan is gegeven. Een aantal bibliotheken vindt het jammer dat er toch wat handmatig werk aan te pas moet komen, terwijl de Bibliotheek juist meer wil automatiseren. Een begrijpelijk standpunt waar in de uitwerking van de vervolgstappen zeker rekening mee wordt gehouden. Bekijk de gastlenen pagina voor een meer gedetailleerde update van gastlenen in het eerste kwartaal van 2016.

Doorontwikkeling
Het gevoel van urgentie voor de branche om de NBP, vooral vanuit klantperspectief, door te ontwikkelen neemt alleen maar toe. Om daaraan tegemoet te komen, is er gezocht naar technische oplossingen die relatief eenvoudig en vooral snel te realiseren zijn. De bestaande ILS'en zijn daarvoor het beste vertrekpunt. Twee ILS-leveranciers, OCLC/HKA (BicatWise) en Infor (Vubis), hebben het lenen met één pas tenslotte al in een aantal provincies gerealiseerd. Het opschalen van die oplossing naar landelijk niveau ligt dan voor de hand.

Opdracht OCLC/HKA
Om die reden heeft de VOB contact gezocht met OCLC/HKA, de leverancier die het grootste aantal bibliotheken in Nederland bedient. Dat contact resulteerde in een opdracht waardoor het lenen met één pas mogelijk wordt in de bibliotheken die BicatWise gebruiken. Deze opdracht moet rond 1 juli zijn afgerond. Vervolgens worden ook de Vubis-bibliotheken aangesloten.

Planning en overige systemen
De planning is dat voor het eind van 2016 in alle bibliotheken die BicatWise of Vubis gebruiken het lenen met één pas en het terugbrengen in zowel de thuis- als de gastbibliotheek mogelijk is. Natuurlijk is er dan nog een beperkt aantal bibliotheken over die een ander systeem dan BicatWise of Vubis gebruiken. Onderdeel van het project is ook het opstellen van een programma van eisen waarmee de overige systeemleveranciers kunnen aansluiten. De kosten hiervan worden door de VOB gedragen. De titel van dit technische onderdeel van het NBP-project is Landelijk lenen. In februari zijn de BicatWise-bibliotheken hierover geïnformeerd. Afgelopen week hebben systeem/applicatiebeheerders van zelfstandige bibliotheken en de POI's via OCLC/HKA dezelfde boodschap gekregen omdat niet iedereen op de hoogte bleek.

Businesscase
Naast de technische infrastructuur wordt er binnen het project ook aandacht besteed aan de marketingaspecten van de NBP. Aan Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) is de opdracht verleend een businesscase op te stellen. De businesscase, die begin mei gereed is, geeft aanknopingspunten hoe de pas lokaal kan bijdragen aan ledenwerving en -behoud en welke klant- en maatschappelijke waarde met de pas wordt gerealiseerd. Vanuit klantperspectief is het concept simpel: 'met mijn (Nationale) Bibliotheekpas heb ik toegang tot alle dienstverlening van alle openbare bibliotheken in Nederland, zowel fysiek als digitaal.'

Landelijke infrastructuur
Parallel aan het bovenstaande zijn er gesprekken met de KB gestart. De KB is gevraagd input te leveren voor de businesscase en wat betreft de technische aspecten wordt er gezamenlijk bekeken hoe de oplossingen passen in de landelijke digitale infrastructuur waar de KB verantwoordelijk voor is. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat er twee landelijke structuren naast elkaar gaan bestaan. De oplossing die voor de hand ligt is een hybride oplossing waarbij de klantverificatie loopt via IAM en de leentransactie via het ILS.

Korte terugblik - april 2016

Verloop project vanaf 2012 
Op de alv van 7 juni 2012 is de branchestrategie de Bibliotheek levert waarde aangenomen. Een sleutelproject daarin is de Nationale Bibliotheekpas. SPN is gevraagd de uitvoering van dit project op zich te nemen. Op de alv van 12 december 2013 zijn de leden akkoord gegaan met het door het VOB-bestuur ingediende plan. Vervolgens is op de alv van 11 december 2014 ingestemd met het implementatieplan.

Geen overeenstemming stuurgroep
Per 1 januari 2015 werd de Wsob van kracht en werd een nieuwe stuurgroep Nationale Bibliotheekpas geformeerd. In de loop van het voorjaar 2015 bleek er in de stuurgroep geen overeenstemming te bestaan over de uitvoering van het digitale lidmaatschap in relatie tot het bestaande fysieke lidmaatschap van de Bibliotheek. De uitvoering van de Nationale Bibliotheekpas stagneerde en uiteindelijk bleef uitsluitend Gastlenen fase 1 overeind. Die fase werd per 1 januari 2016 geïmplementeerd. Het zag er naar uit dat de Nationale Bibliotheekpas niet verder zou komen.

Versnelling in proces
Dat was voor de VOB de reden om versnelling in het proces aan te brengen. Eind november 2015 werd Coen van Hoogdalem als projectdirecteur aangesteld. In een eenvoudige en platte organisatiestructuur (zonder stuurgroep) en met behulp van een vernieuwde projectgroep gaan we de volgende fase van het project in.

Nationale Bibliotheekpas fase 1 van start - dec 2015

Met de introductie van Nationale Bibliotheekpas (NBP) fase 1, met als werktitel Gastlenen, is er per 1 januari 2016 een belangrijke stap gezet naar realisatie van de NBP. Het doel van de Nationale Bibliotheekpas is dat bibliotheekleden met één pas in heel Nederland van alle bibliotheekdiensten gebruik kunnen maken.

De VOB zelf voert het projectmanagement. Coen van Hoogdalem is per 23 november aangesteld als projectdirecteur Nationale Bibliotheekpas. In die rol is hij - onder supervisie van bestuur en directie van de VOB en in nauwe samenspraak met alle betrokkenen waaronder SPN - verantwoordelijk voor aansturing, besluitvorming en coördinatie van alle NBP gerelateerde activiteiten.

Onder verantwoordelijkheid van de projectdirecteur worden nu de voorbereidingen getroffen voor Nationale Bibliotheekpas (NBP) fase 2 zodat  bibliotheekleden straks met één pasje overal terecht kunnen.

Branchestrategie

De 'Nationale Bibliotheekpas' is een van de sleutelprojecten binnen de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'.

Het project de Nationale Bibliotheekpas ontwikkelt één pas die burgers toegang geeft tot de diensten van alle bibliotheken in Nederland.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2018