Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Wsob

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.

De Koninklijke Bibliotheek heeft taken erbij gekregen.

Reactie minister OCW op Kamervragen over Monitor Wsob - apr 2019

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 april een schriftelijke reactie gestuurd naar de Tweede Kamer over Monitor Bibliotheekwet. De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft schriftelijke vragen voorgelegd n.a.v. de brief van de minister van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob over het jaar 2017 (Kamerstuk 33 846, nr. 54). Bekijk het verslag van dit schriftelijk overleg met vragen en antwoorden over de monitor Wsob 2017 (Kamerstuk 33846-54).

Inbreng schriftelijk overleg midterm review Wsob - jan 2018

Op dinsdag 30 januari sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Naar boven

Tussentijdse evaluatie bibliotheekwet (Wsob) naar parlement - jan 2018

Vlak voor de kerst heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het pakket bestaat uit het eindrapport 'Midterm Review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening' dat door de KWINK groep is uitgevoerd, de rapportage 'Trends in het stelsel van openbare bibliotheken' van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de brief van de minister.

VOB over Bibliotheekwet (Wsob) - okt 2017

Dit najaar onderzoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een midterm review wat de Wsob heeft gebracht. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) neemt de gelegenheid om haar visie te geven op de Bibliotheekwet.Lees meer in de bijlage 'Vereniging van Openbare Bibliotheken over de Bibliotheekwet (Wsob)'.

Peiling initiatieven bibliotheekdiensten - aug 2017

Helft van onze leden (76 van de 150 bibliotheekorganisaties) heeft onze peiling burgerinitiatieven en commerciële bibliotheekaanbieders binnen het openbare bibliotheeknetwerk ingevuld. Deze peiling hebben we in het licht van het van de Wet stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) uitgestuurd.

 

Onderzoek midterm review - aug 2017

Dit najaar verricht KWINK, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderzoek naar het functioneren van Wsob, de bibliotheekwet.

Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015 - jan 2017

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Lees hier de 'Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015'

Brief Bibliotheekwet voor Tweede en Eerste Kamer - dec 2015

Op 3 december 2015 stuurde minister Jet Bussemaker een brief naar de Tweede en Eerste Kamer over de stand van zaken in het openbaar bibliotheekstelsel. Speciale aandacht wordt gegeven aan de Nationale Bibliotheekpas en de spreiding van bibliotheekvoorzieningen, alsmede de vijf functies van de openbare bibliotheek. Bekijk de Kamerbrief 'Stand van zaken, moties en toezeggingen bibliotheekwet Wsob'.

Gewijzigde ministeriële regeling - okt 2015

De bibliotheekwet (Wsob) verplicht openbare bibliotheken jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ten behoeve van de beleidsontwikkeling. De ministeriële regeling 'Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen' is gewijzigd op 28 oktober. Dat betekent dat de gegevenslevering in 2017 over de verzameling gegevens 2016 gaat.

Werkgroep gegevenslevering - mei 2015

Het ministerie van OCW heeft in 2014 een werkgroep gegevenslevering in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit VNG, ministerie van OCW, KB, SPN, CBS en VOB. De minister van OCW heeft de regeling gegevenslevering vastgesteld. Deze vorm de basis voor een plan van aanpak van de KB om te komen tot o.a. prestatie-indicatoren voor bibliotheken waarmee de outcome van de bibliotheek beter gemonitord kan worden, gekoppeld aan een geactualiseerd rekeningschema. De VOB heeft in het overleg met de KB aangeboden om met de bibliotheken een voorstel voor een nieuw rekeningschema te gaan maken. De KB steunt dat met o.a. financiering voor externe begeleiding.

'Lokaal bibliotheekbeleid' van VNG - apr 2015

Hoeveel beleidsruimte heeft de gemeente in het lokaal bibliotheekbeleid? De VNG heeft de nieuwe 'Handreiking Lokaal bibliotheekbeleid' uitgebracht. Hoe kan de lokale bibliotheek toekomstgericht worden gepositioneerd volgens de VNG? Welke inzet kan de bibliotheek doen op het sociaal domein? De handreiking is geschreven voor beleidsadviseurs van gemeenten.

'Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen' - dec 2014

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is in artikel 11 (vierde lid) opgenomen dat openbare bibliotheken, die voldoen aan de wettelijke vereisten, gegevens moeten leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
In de ministeriële regeling 'Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen' is uitgewerkt om welke gegevens het gaat. Deze regeling is op 10 december verschenen in de Staatscourant. Ook is de ingang van de regeling vastgesteld. De eerste aanlevering van de gegevens door de lokale bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt plaats in het jaar 2016. De eerste aanlevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen vindt plaats in 2017.

Officiële publicatie Staatsblad - dec 2014

Op 5 december 2014 is de officiële publicatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, in het Staatsblad geplaatst. De ingangsdatum van de Wsob is 1 januari 2015.

Brief aan gemeenteraden over Wsob - april 2014

De VOB stuurde begin april een brief aan alle gemeenten om de bibliotheekwet, de daarin opgenomen kernfuncties, de opvattingen van de VOB over commerciële aanbieders in de branche en de verbinding van fysieke en digitale diensten van de bibliotheek nader onder de aandacht te brengen van de nieuwe gemeenteraden en colleges. En een brief aan de leden met stand van zaken en resultaten die de VOB geboekt heeft over dit onderwerp.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 08 april 2019