Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Gelijk speelveld

Met de komst van toetreders in de branche openbare bibliotheken, zoals commerciële partijen en diverse vrijwilligersinitiatieven, streeft de VOB naar een gelijk speelveld, ook wel level playing field, in de branche openbare bibliotheken.

Zodat alle bibliotheekwerk leverende partijen gehouden zijn aan criteria en spelregels die bibliotheekdiensten tot openbaar bibliotheekwerk maken. Met binnen de branche gemaakte collectieve afspraken.

'Stappenplan bij aanbesteding lokaal bibliotheekwerk' - okt 2016

Stel, de gemeente schrijft een competitie uit voor het leveren van lokaal bibliotheekwerk en nodigt verschillende aanbieders uit om een offerte in te dienen. Is in zo'n geval sprake van een subsidietender of een aanbestedingstender? En wat kan je in zo'n geval het beste doen? Hieronder tref je meer informatie, maar ook praktische handvatten aan. Log in en ga naar ons 'Stappenplan bij aanbestedingen openbare bibliotheekdiensten' en andere documenten over aanbestedingen lokaal bibliotheekwerk.

Aanbieders lokaal bibliotheekwerk - jan 2016

Feit is dat de markt van aanbieders van bibliotheekfuncties (zoals de uitleenfunctie of school-bibliotheekwerk) is gewijzigd: er is een markt van voorzieningen ontstaan, zich al dan niet bibliotheek noemend. Naast de gesubsidieerde openbare bibliotheken zijn er ook commerciële partijen en vrijwilligersinitiatieven actief. En wellicht komen er nog nieuwe partijen bij zoals aanbieders van het tijdelijk ter beschikking stellen van e-books.

Log rechtsboven in om meer te kunnen lezen over:

 • position paper 'Wat brengt de erkende openbare bibliotheek u?' van VOB;
 • brief voor B&W 'Het belang van een gecertificeerde bibliotheek' van VOB;
 • standpunt 'Level playing field' van VOB;
 • munitie 'Karmac bibliotheken - Goedkoop is duurkoop';
 • brief 'Openbaar bibliotheekstelsel en CPNB-diensten' aan Stichting CPNB van VOB.

En lees het artikel 'Karmac Bibliotheek in Waterland eenvoudige inrichting mager aanbod' uit het Bibliotheekblad.

Advies onafhankelijke adviseurs? - 2015

Questum stelt zich op als onafhankelijk onderzoeker/adviseur voor de gemeenten. Questum geeft ook aan in de uitvoering een rol te kunnen spelen als aanbieder van bibliotheekdiensten. Daarmee komt de objectiviteit van het onderzoek in gedrang. Log in om te kijken naar het advies van Stadhouders Advocaten.

'Het belang van een gecertificeerde bibliotheek' - dec 2015

Onlangs verzocht Bibliotheek De Meierij aan de VOB om een brief te sturen aan het college en de gemeenteraad van Sint- Michielsgestel naar aanleiding van een onderzoek door het bedrijf Questum, waar de gemeente opdracht toe had gegeven.
In de brief 'Het belang van een gecertificeerde bibliotheek' legt de VOB de gemeente uit waarom het verstandiger is om het bibliotheekwerk te laten doen door een erkende, gecertificeerde bibliotheek. Ook wijzen wij erop dat Questum mogelijk een dubbelrol vervult, door naast advisering ook aan te sturen op uitvoering van het eigen advies. Een gemeente moet de schijn van partijdigheid vermijden en zorgvuldig handelen.

'Maak u eigen infographic' - nov 2015

Bekijk de blog van Mark Deckers over cijfers over het gebruik van de Karmac-bibliotheek in Waterland. Hij maakt daarbij een een vergelijking tussen de Karmac-bibliotheek in Waterland en de Bibliotheek Hengelo in Overijssel.

Position paper 'Wat brengt de erkende openbare bibliotheek u? - okt 2015

Wat zijn de argumenten om te kiezen voor een echte bibliotheek? Deze zijn in tien argumenten samengebracht in een position paper 'Wat brengt de erkende openbare bibliotheek u?'. Dit stuk schetst beknopt wat de gemeente allemaal krijgt als er gekozen wordt voor de echte openbare bibliotheek. Stuur het aan uw wethouder, beleidsambtenaar en gemeenteraad. En gebruik het ook voor andere stakeholders als het onderwijs of andere lokale samenwerkingspartners.

Leden VOB respecteren nieuwe aanbieders - dec 2014

De leden van de VOB hebben op de ledenvergadering van 11 december 2014 ermee ingestemd om nieuwe aanbieders van bibliotheekdiensten te respecteren als partijen op wat inmiddels een markt van bibliotheekfuncties genoemd kan worden. Ze stellen daarbij als voorwaarde dat deze partijen gehouden zijn dezelfde voorwaarden te hanteren als de openbare bibliotheken moeten. Zodat er een level playing field ontstaat en er sprake is van eerlijke concurrentie.

Actieplannen - dec 2014

De leden hebben de VOB opgedragen de ingezette acties om het level playing field te organiseren voort te zetten. De VOB heeft in 2014 de volgende actieplannen level playing field uitgevoerd:

 • Arbeidsvoorwaarden: de cao Openbare Bibliotheken en de fondsen-cao zijn algemeen verbindend verklaard. Er is een traject gestart om nieuwe aanbieders aan te zetten deze Cao's toe te passen of dispensatie zien te krijgen.
 • Certificering: aan de Stichting Certificering (SCOB) is gevraagd de kaders van de wet nadrukkelijk mee te wegen in de toetsing en de nieuwe toetreders ook uit te nodigen voor certificering. Eenzelfde signaal heeft de VOB bij de VNG neergelegd.
 • Leenrecht: aan Stichting Leenrecht is om een standpunt gevraagd inzake de toepassing van leenrecht voor partijen met een commercieel karakter die bibliotheekfuncties aanbieden.
 • Collectieve marketing: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft, op verzoek van haar contractpartner VOB, het campagnereglement aangepast en levert campagnematerialen voortaan uitsluitend aan leden van de VOB.
 • Digitale bibliotheek: BNL heeft per brief bevestigd haar producten en diensten niet te leveren aan niet-leden. De VOB heeft dit onderwerp inmiddels ook bij de Koninklijke Bibliotheek geagendeerd.
 • Leveranties boeken en metadata: NBD Biblion heeft per brief laten weten geen metadata te leveren aan niet-leden van de VOB en slechts een zeer onaanzienlijk omzetbestanddeel boekenlevering aan nieuwe toetreders te kennen.
 • Programma's leesbevordering: aan Stichting Lezen is schriftelijk gevraagd geen diensten te leveren aan niet-leden van de VOB c.q. niet gecertificeerde bibliotheken en voor de toekomst het kader van de Wsob te hanteren. Een reactie is in 2014 nog niet ontvangen.
 • Ministerie van OCW: OCW zal in 2015 met Stichting Lezen programma 'Kunst van Lezen' evalueren en voor de nieuwe cultuurperiode de subsidievoorwaarden afwegen tegen de Wsob. De VOB wordt daarbij betrokken. Wat betreft de digitale bibliotheek houdt OCW zich strikt aan wat in de Wsob staat omschreven.

Met de Rijnbrink Groep (doorrekening offertes) en ProBiblio (kleinschalige bibliotheekvoorzieningen) heeft de VOB afspraken gemaakt over het delen van ontwikkelde kennis. Idem met Bibliotheken Helmond / Peel en Waterland inzake hun cases.

Kernfuncties openbare bibliotheek - dec 2013

De unique selling points van een openbare bibliotheek. Met vijf in de bibliotheekwet genoemde kernfuncties die een bibliotheek tot een openbare bibliotheek maken.

U kunt deze tekst gebruiken in contacten met uw gemeente(n). We adviseren bibliotheken op dit moment actief contacten te onderhouden met de gemeente en in dialoog te zijn met de fracties in de gemeenteraad.

Daarbij is het van belang te weten dat:

 • commerciële partijen onder een ander btw-regime vallen dan openbare bibliotheken als publieke voorziening;
 • commerciële partijen niet onder het leenrecht vallen, maar onder het verhuurrecht (de exceptie voor bibliotheken inzake het leenrecht in de auteursrechtwet geldt uitsluitend voor niet commerciële partijen!);
 • commerciële partijen niet zonder meer gebruik kunnen maken van de collectieve campagnes van de CPNB (zoals Nederland Leest);
 • en dat de cao openbare bibliotheken algemeen verbindend is verklaard. Dit laatste betekent dat werkgevers die bibliotheekwerk aanbieden gehouden zijn deze cao toe te passen. Of ze moeten daartoe op basis van een daartoe ingediend verzoek een ontheffing verkregen hebben.

De VOB laat op dit moment deze en andere zaken verder onderzoeken en uitwerken in het kader van het organiseren van een level playing field.

Versterken concurrentievermogen - okt 2013

De VOB is in 2013 het project 'Versterken Concurrentievermogen' afgerond. De VOB heeft ACTA Advies gevraagd om het project te leiden. Met als opbrengst onder andere een handleiding voor bibliotheken over inkoopbeleid van gemeenten, aanbesteden en offreren en bijeenkomsten voor leden van de VOB hierover.

In de handreiking 'Inspelen op aanbestedingen van bibliotheekdiensten voor openbare bibliotheken' komen de volgende thema's aan bod:

 • Aanleiding en doel
 • Wat is aanbesteden?
 • Een aanbestedingsprocedure onder het vergrootglas
 • Casus gemeente Waterland met leerpunten uit de praktijk
 • Hoe bereid ik mij voor op een aanbesteding?
 • Hoe doorloop ik een aanbesteding succesvol?
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017