Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Samenwerken aan netwerk openbare bibliotheken

Lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen samen één netwerk van openbare bibliotheken, dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties.

De VOB overlegt als vertegenwoordiger met overheden.

Dit gaat overleg met om ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ministerie van Veiligheid en Justitie en ministerie van Economische Zaken (EZ).

 

Provinciale bestuurders over bibliotheekwerk bijeen - okt

Flyer Samen werken aan het netwerk openbare bibliotheken binnen provincies

De visie van bibliotheken op de rol van de provincies in het bibliotheeknetwerk was het onderwerp van gesprek op 29 september 2016. De gedeputeerden op het gebied van cultuur werden door Marleen Barth (voorzitter VOB) en Tineke van Ham (voorzitter SPN) geïnformeerd. Het Interprovinciale Overleg (IPO) nodigde de VOB daartoe uit. In de bijeenkomst was er een goede uitwisseling over de rol van de provincies voor innovatie van openbare bibliotheken en hoe dat in netwerken werkt.

Afspraken bestuurlijk overleg - juli 2016

Innovatieagenda vastgesteld, meer aandacht voor een goede governance van de gegevens van bibliotheken en een balans zoeken tussen fysiek en digitaal en daarmee tussen landelijk en lokaal.

Dat zijn op hoofdlijnen de afspraken die de minister van OCW, IPO, VNG, KB en VOB maakten in het bestuurlijk overleg van 27 juni. Het zijn de POI's die nu aan de slag zullen gaan om de Innovatieagenda concreet handen en voeten te geven.

'Iedereen toegang tot bibliotheek' - okt 2014

"Elke inwoner van Nederland heeft toegang tot cultuur en informatie via de fysieke en digitale bibliotheek". Dat is het uitgangspunt van de regering bij de bibliotheekwet (Wsob). De VOB heeft voor u een samenvatting gemaakt van het memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In de memorie wordt uitgebreid stil gestaan bij de netwerkverantwoordelijkheid van de overheden, de relatie fysiek en digitale bibliotheek, en de relatie met de markt.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017