Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Naar een bibliotheekwet

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.

Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen aangenomen.

Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober reageerde de minister op de vragen van de Eerste Kamer met een Memorie van Toelichting. Op 11 november debatteerde de Eerste Kamer met minister Bussemaker. Op 18 november stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en nam het aan met 74 stemmen.

De wet werd op 5 december gepubliceerd in het Staatsblad (2014-470). De wet werd op 1 januari 2015 van kracht.

Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan - nov 2014

De Eerste Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze bibliotheekwet van kracht.

De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en -coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.

Publieke waarden, vijf functies en maatschappelijke rol

De VOB vindt het belangrijk dat deze wet er komt. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om een bibliotheek te hebben, biedt de wet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken voor de zes miljoen gebruikers in wijken, dorpen en steden in Nederland. De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult.

De VOB heeft het persbericht 'Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan' op 18 november uitgestuurd.

Advies Raad voor Cultuur - jun 2013

De Raad voor Cultuur heeft in juni 2013 advies uitgebracht over de aankomende Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in mei 2013 om dit advies gevraagd.

Wetsvoorstel Wsob aangenomen door Tweede Kamer - juni 2014

Het wetsvoorstel (dossiernummer 33846) is op 10 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en PvdA hebben voor gestemd.

Met de hoofdlijnenbrief 'Herstructurering openbaar bibliotheekwerk' uit 2011 van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer start het proces naar een nieuwe bibliotheekwet. De VOB reageerde met een brief aan de Tweede Kamer. 
In oktober 2011 legde de VOB de voorwaarden neer over de uitname uit het gemeentefonds voor inkoop van digitale content in een brief aan het minsterie OCW.
Het ministerie roept een externe werkgroep in het leven met de VNG, IPO, SIOB, VOB, Taalunie, KB, DBNL en het ministerie zelf als klankbord. Ook over de uitname uit het gemeentefonds heeft de VOB in 2013 een brief gestuurd naar het ministerie van OCW.

Advies

In de aanloop naar de wet laat het VOB-bestuur Ton Brandenbarg een advies uitbrengen over de positie van de branche voor verwerving van digitale content.

 

Standpunt bibliotheekbranche

In de ledenvergadering van december 2012 hebben de leden besloten om een werkgroep onder leiding van Ton Brandenbarg in te stellen. Met als opdracht de extra ledenvergadering van 28 februari 2013 voor te bereiden. In deze ledenvergadering formuleerde de branche haar standpunt op basis van het advies 'De VOB op weg naar een bibliotheekwet' van de werkgroep Brandenbarg.

Proeve van wet - 2008

In 2008 heeft de VOB een Proeve van wet 'Naar een nieuwe bibliotheekwet' gepubliceerd. De branche ontwikkelde deze Proeve van wet, omdat het bibliotheekwerk sinds 1987 de primaire verantwoordelijkheid van de lagere overheden is en in de landelijke wetgeving alleen aan de orde is in twee artikelen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid (over jeugdcontributie, netwerkvorming en bestuurlijke verantwoordelijkheden).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017