Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leesbevordering

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving.

(Voor)lezen belangrijk! - 2019

Lees ons opiniestuk in Focus over het belang van vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek.

Laaggeletterden lopen ruim half miljard aan inkomsten mis - apr 2018

Uit onderzoek 'Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid' van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat laaggeletterden jaarlijks € 572 miljoen aan inkomsten mislopen.
In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om niet goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden. Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid € 1,13 miljard per jaar.

VOB ondersteunt Taaloffensief: 100.000 mensen bereiken - 2016

Stichting Lezen & Schrijven doet samen met gemeenten (VNG), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER), het bedrijfsleven (VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB) een oproep om een Taaloffensief te starten.

Op 20 april 2016 verscheen namelijk het rapport van de Algemene Rekenkamer over laaggeletterdheid, misschien wel een van de grootste problemen waar ons land mee kampt. Maar liefst 2,5 miljoen mensen kunnen onvoldoende lezen, rekenen en zijn niet digivaardig. Het ergste is dat dit - onzichtbare - probleem nog steeds groeit. De afgelopen jaren kwamen er 200.000 laaggeletterden bij.

Ambitie Agenda 2015-2025

In 2025 is iedereen in Nederland geletterd of bezig dat te worden. Op woensdag 10 december 2014 presenteert H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met ambassadeur Ruben Nicolai de Ambitie Agenda 2015‐2025 van de Leescoalitie. Deze coalitie tussen vijf landelijke spelers op het gebied van leesbevordering, streeft ernaar dat over tien jaar geen enkel kind schoo verlaat met een leesachterstand, en dat alle volwassenen geletterd zijn of bezig dat te worden.
Lees verder in de persuitnodiging 'Prinses Laurentien en Ruben Nicolai lanceren Ambitie Agenda Leescoalitie' uitgestuurd door de Leescoalitie op 256 november 2014.

Rapport over gezinnen met weinig leescultuur - okt 2017

Ouders betrekken bij lezen is een beleidsnotitie van Stichting Lezen uit 2014. Als vervolg op deze notitie is nu het rapport 'Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur' verschenen. Dit rapport geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is. Hierin wordt specifiek gekeken naar gezinnen waarvan de ouder(s) weinig opleiding hebben, niet of nauwelijks participeren op de arbeidsmarkt, laagtaalvaardig zijn en/of laaggeletterd zijn in de Nederlandse taal.

Tussentijdse evaluatie Kunst van Lezen - juni 2017

Deze zomer vond de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek), het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, VWS en SZW. Basis voor de evaluatie is het in juni verschenen Feitenrelaas 2017. Daarin staat beschreven wat er in de periode januari 2016 t/m juni 2017 bereikt is en hoe die resultaten zich verhouden tot de kwantitatieve doelstellingen van Tel mee met Taal. Ook wordt er een beeld geschetst van het onderzoek naar BoekStart en de Bibliotheek op school evenals van de negen projecten, opgezet in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, die bedoeld zijn om laagtaalvaardige gezinnen te bereiken.

Actieprogramma 'Tel mee met Taal'

Het actieprogramma 'Tel mee met Taal' van de ministeries OCW, SZW en VWS heeft een looptijd van drie jaar. In de beleidsbrief actieprogramma 'Tel mee met Taal' zetten de departementen de plannen voor taalbevordering en bestrijding laaggeletterdheid uiteen voor de komende periode. Met het programma is een bedrag van ruim € 50 miljoen gemoeid voor de komende drie jaar.

Kunst van Lezen - 2012-2015

logo kunst van lezen

In maart 2012 is het nieuwe actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 door staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Kunst voor lezen ondersteunt bibliotheken.

Het actieplan is opgesteld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).

Kunst van Lezen kent op dit moment drie programmalijnen:

BoekStart

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby's stimuleert dit. De openbare bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.

Bibliotheek op school

Een belangrijke mogelijkheid voor een toekomstbestendige rol voor de Bibliotheken is een nauwe samenwerking met scholen. Dit is mede van belang omdat er bij de verschillende overheden zorg is over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid.

Netwerken

Kunst van Lezen ondersteunt bibliotheken bij het opzetten van lokale leesbevorderingsnetwerken. Bibliotheken en andere partners kunnen daarin kennis en ervaringen delen op verschillende niveaus.

Aanpak laaggeletterdheid

In het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 staat hoe de Rijksoverheid laaggeletterdheid de komende jaren aanpakt. Het actieplan is onderdeel van een groter plan om het taal- en rekenniveau in alle onderwijssectoren te verbeteren.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2019