Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Besluitvorming

Gemeentelijke bezuinigingen gaan niet aan de openbare bibliotheken voorbij.

Dat de economische recessie gevolgen gaat hebben voor de subsidieverstrekking aan openbare bibliotheken is helder. Wat zorgen baart, is de sterk uiteenlopende hoogte van de kortingen, met uitschieters tot 45 procent. Hierdoor dreigen her en der in het land verzwakkingen in het stelsel te ontstaan.

Bezuinigingen: gemeente moet keuzes niet uitstellen - okt 2016

In augustus 2014 had het college van Medemblik een grote korting op de subsidie van de Westfriese Bibliotheken in 2016 en 2017 aangekondigd. Het college en de gemeenteraad hadden echter verschillende visies op het bibliotheekwerk. Hierdoor was het voor de stichting onduidelijk welke bezuinigingsmaatregelen zij moest nemen.

De rechtbank oordeelde dat het college in het besluit geen redelijke termijn als bedoeld in artikel 4:51, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in acht had genomen. In een hoger beroepsprocedure, ingesteld door de gemeente, bevestigde de Raad van State dat.

Dit probleem doet zich vaak voor. De gemeente wil zeggenschap over de keuze om een vestiging te sluiten of activiteiten te staken. De keuze is echter politiek gevoelig en wordt telkens uitgesteld. Deze uitspraak bevestigt dat de bibliotheken in Nederland de gemeente mogen vragen om de keuzes over de gewenste bezuinigingsmaatregelen niet uit te stellen. De uitspraak is hier te vinden. 

De Westfriese Bibliotheken werden bijgestaan door Clemens Mesker van Stadhouders Advocaten.

Aankondiging gemeente(n) - nov 2013

Op 6 november 2013 heeft de Haagse rechtbank de Bibliotheek aan de Vliet in het gelijkgesteld  in een bestuursrechtelijke procedure. De procedure werd aangespannen over de wijze van aankondigen en de termijn waarop de gemeente haar plannen voor korting op de subsidie bekend maakte.

De rechtbank oordeelde dat de bewoordingen waarin de gemeente Rijswijk de aankondiging deed niet voldoende duidelijk zijn. De gemeente Rijswijk kondigde een eventuele bezuiniging als volgt aan. "Wij attenderen u op de mogelijkheid dat wij ons in de loop van dit jaar, ten gevolge van ondermeer eventuele bezuinigingsmaatregelen van het Rijk, genoodzaakt kunnen zien alsnog te bezuinigen op de subsidies voor 2013."
Als in een aankondiging louter wordt vermeld dat er wellicht een subsidieverlaging volgt, zonder enige indicatie van de (voorgenomen of geschatte) hoogte dan wel bandbreedte daarvan, kan een subsidieontvanger niet in staat worden geacht om naar aanleiding van zo'n aankondiging maatregelen te treffen. Het is dan volstrekt ongewis tot wat voor bezuinigingsresultaat die maatregelen zouden moeten leiden, waardoor ook niet valt te bepalen welke maatregelen genomen dienen te worden, aldus de Rechtbank.
Resultaat van deze uitspraak voor de Bibliotheek aan de Vliet is, dat de gemeente zich opnieuw moet buigen over het bezuinigingsbesluit, met in achtneming van de uitspraak. Het lijkt er op dat de gemeente dus niets anders kan dan de bezuiniging terugdraaien.

Voor de leden van de VOB is er hiermee verdere jurisprudentie over de wijze en termijn van aankondiging van subsidiewijzigingen beschikbaar gekomen. De gemeente zal zich ten alle tijden moeten houden aan wat in AWB staat. Daarnaast is naleving van de plaatselijke subsidieverordening vereist.
Deze gerechtelijke procedure was een gezamenlijk initiatief van de Bibliotheek aan de Vliet en de VOB.

Krimpend perspectief - 2013

Met een versnelde aansluiting van bibliotheken op de landelijke digitale bibliotheek en intensievere samenwerking tussen bibliotheken en de landelijke organisaties kunnen de bezuinigingen nog worden opgevangen, mits deze niet te snel komen en niet excessief zijn. Deze conclusie verbinden het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Vereniging van Openbare Bibliotheken aan het onderzoek 'Een krimpend perspectief. Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in de periode 2010-2013' door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies.

Op meerdere plaatsen in het land nopen de (aangekondigde) bezuinigingen tot het maken van scherpe keuzes. Het onderzoek maakt duidelijk dat die keuzes in uiteenlopende richtingen gaan zoals beperken openingstijden, verkleinen collectie, sluiten van wijkvestigingen, beperken dienstverlening aan scholen. Hierdoor dreigen grote verschillen te ontstaan in het brede en uniforme aanbod dat bibliotheken beschikbaar willen stellen.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017