Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Meervoudig verantwoorden (rekeningschema)

Het project Nieuw Rekeningschema is in 2016 uitgebreid naar proeftuinen 'Meervoudig verantwoorden' met aan de ene kant uitvoeren van effectmeting en andere kant toedelen van kosten.

De VOB heeft, na goed overleg met de deelnemers in de landelijke werkgroep Gegevenslevering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekozen voor een projectmatige aanpak. We hebben dit vormgegeven in proeftuinen voor effectmeting en kostentoedeling.

Effectmeting

Vooral bij effectmeting wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning vanuit het project en krijgt het proefproject het karakter van een training in effectmeting. Na afloop van het proefproject beschikt de bibliotheek over een aantal medewerkers die zelfstandig effectmeting kunnen uitvoeren of hun collega's daarbij kunnen helpen. De opzet en uitvoering van het project wordt zo simpel mogelijk gehouden: het gaat om praktijkonderzoek, niet om het verzamelen van wetenschappelijk bewijs.De werkzaamheden en resultaten van het project worden afgestemd met de KB, dat een programma heeft waarin meer intensief gewerkt wordt aan het verzamelen van bewijs van de werking van diensten die nationaal vergelijkbaar zijn. Het project werkt ook samen met BiSC,dat namens de POI's, zorgt voor de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor effectmeting.

Meervoudig verantwoorden: een proeftuin voor effectmeting en kostentoedeling - okt 2017

Bekijk hier de presentatie 'Meervoudig verantwoorden: een proeftuin voor effectmeting en kostentoedeling' die Edwin van der Zalm tijdens onze regiobijeenkomsten geeft.

Tweede fase 'Meervoudig verantwoorden' - mei 2017

In maart 2017 is de tweede fase van de Proeftuin gestart. In deze fase gaan bibliotheken aan de slag met eigen projecten voor effectmeting of kostentoedeling. Er zijn nu ongeveer 15 deelnemers, waarvan er 8 daadwerkelijk gestart zijn in 2017.
De deelnemende bibliotheken aan de proeftuin hebben het accent verlegd van het registreren van kosten naar het meten van de opbrengsten van activiteiten en de methodiek van toerekening van kosten aan activiteiten. Vandaar de nieuwe naam 'meervoudig verantwoorden'.

Lees hier waarom projectleider Edwin van der Zalm vindt dat iedere bibliotheek mee zou moeten doen aan de Proeftuin Meervoudig verantwoorden.

Eerste fase 'Meervoudig verantwoorden' - mrt 2017

In de eerste fase van het project van juni 2016 tot januari 2017 lag de nadruk op voorwaarden voor kostentoedeling en effectmeting. Een werkgroep heeft gewerkt aan een handreiking 'Effectmeting door bibliotheken' en een werkgroep heeft gewerkt aan een handreiking 'Kostentoedeling voor bibliotheken'.

In de handreiking voor 'Effectmeting' is opgenomen:

 1. Overzicht van mogelijke diensten en programma's;
 2. Definities voor de beschrijving van dienstverlening;
 3. Mogelijke indelingen van een dienstencatalogus;
 4. Definities van begrippen voor effectmeting;
 5. Overzicht van typen effecten en voorbeelden van indicatoren;
 6. Opzet voor een proefproject voor effectmeting.

Effectmeting is nodig om de opbrengsten van je activiteiten in relatie tot de gemeentelijke beleidsdoelen te laten zien. Gemeenten zijn vaak nog zoekend naar geschikte prestatienormen. Daarom is het belangrijk als bibliotheek het voortouw te nemen en passende indicatoren en haalbare scores aan de gemeente(n) te presenteren.

Bekijk onze handreikingen (nog in concept):

'Effectmeting hoognodig' - mrt 2017

Op 14 maart was de deelsessie 'Effectmeting; hoognodig' vol tijdens het Nationale Bibliotheekcongres. Edwin van der Zalm (projectleider bij Vereniging van Openbare Bibliotheken), Lianne Peters (moderator), Lies Pannevis (Bibliotheek Eemland) en Sanne Gras (Stadkamer Zwolle) gingen voor een volle zaal in op het zichtbaar maken van de waarde van bibliotheken.

De deelsessie stond zo in het programma:

"Effectmeting: het lijkt bewerkelijk, duur en ingewikkeld. Maar effectmeting is echt nodig om de opbrengsten van je activiteiten in relatie tot de gemeentelijke beleidsdoelen te laten zien. Gemeenten zijn vaak nog zoekend naar geschikte prestatienormen. Daarom is het belangrijk als Bibliotheek het voortouw te nemen en passende indicatoren en haalbare scores aan de gemeente te presenteren. Daarmee komt u sterker te staan in gesprekken met de lokale overheid over de waarde van het werk van de Bibliotheek. In deze workshop laten we u zien dat u op een goedkope en simpele wijze zelf aan effectmeting kunt doen. Edwin van der Zalm (projectleider effectmeting VOB) vertelt over het 'IFLA raamwerk voor effectmeting'. Dit is in Engeland een veelgebruikt raamwerk met begrippen, methoden en instrumenten voor effectmeting voor activiteiten van Bibliotheken en musea, speciaal gericht op de jeugd. Vervolgens werken we samen met u aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe het IFLA raamwerk gebruikt kan worden om het effect van uw activiteiten zichtbaar te maken." 

"Strategische keuzen en verantwoording van bestede middelen en bereikte effecten" - juli 2016

Deze week aan het woord: Edwin van der Zalm, nieuwe projectleider proeftuinen Nieuw Rekeningschema.

Voor de tweede fase van het project Nieuw Rekeningschema stellen wij u voor aan Edwin van der Zalm. Edwin begeleidt de proeftuin waarin een achttal bibliotheken pioniert met het concept nieuw rekeningschema.

Lees hier het hele interview.

Nog een proeftuin - juni 2016

Ook Bibliotheek Helmond-Peel gaat proefdraaien met het Nieuwe Rekeningschema.

Proeftuin start - mei 2016

In deze fase van het project gaan een aantal bibliotheken met het concept Nieuw Rekeningschema schaduw draaien.

De bibliotheken die deelnemen, zijn:

 • Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen;
 • Stadkamer Zwolle;
 • Bibliotheek Midden-Brabant;
 • OBA;
 • Bibliotheek Z-O-U-T;
 • Cultura Ede;
 • En Biblionet Groningen met specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school.

De Koninklijke Bibliotheek ondersteunt de pilot vanuit haar onderzoekstaak en met inzet van het BibliotheekOnderzoeksPlatform (BOP).

"Er moet een model komen om een vertaling te maken van kostenplaatsen naar wettelijke functies" - mei 2016

Deze week aan het woord: Bas Pool, deelnemer werkgroep Nieuw Rekeningschema en werkzaam bij Bibliotheek AanZet. Lees hier het gehele interview.

"Bereid je voor op cruciale gesprekken over effectweging en -meting" - apr 2016

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het project zullen we de komende tijd betrokkenen interviewen.
Deze week is Peter van Eijk, projectleider Nieuw Rekeningschema, aan het woord: "[...] cruciale gesprekken over effectweging en -meting." Lees hier het gehele interview.

Proeftuinen - apr 2016

De volgende fase binnen het project is het schaduwdraaien met dat nieuwe concept in de praktijk. Binnen het project heet dat de proeftuin. Op dit moment worden bibliotheken gevraagd om mee te gaan doen. Deze fase loopt van 15 april - rond 1 november. De projectplanning mikt op besluitvorming in de ledenvergadering van december 2016.

Vernieuwd model - mrt 2016

In 2015 is er een werkgroep gestart die een beschrijving in hoofdlijnen oplevert voor het vernieuwde model. In 2016 start de implementatie met een proeftuin bij verschillende (aantal) bibliotheekorganisaties. Uitgangspunten van het vernieuwde Rekeningschema:

 • Het nieuwe rekeningschema werkt als lokaal sturingsinstrument;
 • Benchmarkmogelijkheden;
 • Doorontwikkeling van planning en controle;
 • Inspelen op nieuwe informatiebehoeften van opdrachtgevers;
 • Branchegegevens op geaggregeerd niveau is mogelijk;
 • Startpunt is het bestaande rekeningschema uit 2008.

Organisatie - nov 2015

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep.
In de stuurgroep hebben zitting Francien van Bohemen (VOB), Jos Debeij (KB) en Hans van Velzen (onafhankelijk lid).
In de werkgroep nemen deel Mari Nelissen (bestuursvoorzitter Noordoost Brabantse Bibliotheken), Jelle Kooistra (manager bedrijfsvoering Stadkamer), Bas Pool (controller Bibliotheek AanZet), Peter Ribberink (controller Rijnbrink), Nan van Schendel (directeur bibliotheek Gouda), Frederique Westra (directeur bibliotheek Raalte) en Bonne Westdorp (directeur Idea Cultuur).
De projectleiding is in handen van Peter van Eijk (PBF innovatie).  

Rekeningschema wordt vernieuwd - nov 2015

Het project 'Nieuw Rekeningschema' startte in de herfst van 2015 door bestaande rekeningschema's uit de praktijk samen te brengen in een nieuw concept rekeningschema.

Een belangrijk aandachtspunt voor het Rekeningschema is de samenhang met de andere componenten die aangepast dienen te worden, zoals de formulering van nieuwe prestatie indicatoren voor benchmarking.
Het beoogd resultaat in deze eerste fase van het project is een rapportage met een focus op twee onderwerpen:

 • een nieuw conceptueel model Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
 • een beschrijving in hoofdlijnen van de volgende fase: de implementatie in 2016 met een proeftuin bij verschillende bibliotheekorganisaties.
Schema Nieuw Rekeningschema
Bestaande Rekeningschema

In 2008 publiceerde de VOB de brochure 'de Vergelijkende bibliotheek'. In deze publicatie staan namelijk vier componenten centraal:

 • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
 • een model voor Kostentoerekening;
 • het Branche Informatie Systeem en;
 • de Benchmark.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2018